Przedsiębiorco! Zbliża się termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Uwaga przedsiębiorco! Zbliża się termin obowiązkowego składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2024. 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2024 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


CPUIS zaprasza na szkolenie dla sprzedawców

i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

18 stycznia o 11.00 Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Giżycku


Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2024 roku.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

 

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty występują poniższe sankcje:

  1. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty
    w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
  2. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).
  3. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać sięo nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

Druk oświadczenia jest dostępny na stronie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku BIP https://bip.gizycko.pl/jednostki_podlegle/2/282/centrum_profilaktyki_uzaleznien_i_integracji_spolecznej

 

Ponieważ terminy na złożenie dokumentów oraz dokonanie wpłaty są nieprzekraczalne i ściśle określone w ustawie, prosimy o nie odkładanie w czasie tego obowiązku. Wykonanie czynności do dnia 22 stycznia pozwoli nam na dokonanie naliczenia a Państwu na terminową wpłatę.

 

Składanie dokumentów może nastąpić drogą tradycyjną poprzez złożenie osobiście oświadczenia w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej (Świetlica Socjoterapeutyczna) przy ul. Sikorskiego 3B w Giżycku lub drogą pocztową na adres Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ul. Słowiańska 2/7  11-500 Giżycko.

 

Przedsiębiorca może dobrowolnie dołączyć do oświadczenia wydruk z kasy fiskalnej, na podstawie którego zostało ono wypełnione.

Uzgodnienie prawidłowości wyliczenia opłaty i wszelkie pytania pod nr telefonu: 87 428 51 63