Zarządzanie PPK | MOPS zaprasza do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020.1342) w zakresie:
  1. 1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucje finansową w ramach obsługi PPK w zakresie:

  1. a) Wparcia w procesie implementacji PPK
  2. b) Wsparcia formalno-prawnego związanego z przygotowaniem PPK
  3. c) Uruchomienia, wdrożenia i bieżącej obsługi PPK

  1. 2. Podania wysokości wynagrodzenia za zarzadzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
  2. 3. Przedłożenia dokumentów potwierdzających średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez instytucje.
  3. 4. Wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia go przez inny podmiot.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do 29 grudnia 2020r. do godziny 14.00. Oferta należy przesłać na adres mailowy: mops@gizycko.pl