Współpraca Giżycka i Sowiecka

W piątek 20 września 2019 r. mieliśmy okazję gościć w giżyckiej Twierdzy Boyen uczestników transgranicznego rajdu rowerowego „Polska-Rosja” w ramach obchodów Dnia Współpracy Europejskiej.

 

Organizator: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014-2020 i Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej „KOŁODROM”.

 

Jedną z atrakcji przewidzianych w programie rajdu były odwiedziny miejsca, w którym będzie realizowany projekt „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego” współfinansowanego w 90% z środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

 

Głównym celem wspólnego projektu Giżycka i Soviecka jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa historyczno-przyrodniczego przygranicznych terenów Giżycka oraz Sowiecka (Rosja) w turystyce w celu podniesienia stopy rozwoju gospodarczego. Pomysł, a także prace nad projektem trwają już od 2016 roku.

 

Zgodnie z założeniami Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Miejska Giżycko a Beneficjentem 1 - miasto Sowieck z Obwodu Kaliningradzkiego.
Planowany okres realizacji projektu to 24 m-ce, podczas którego zaplanowano: - remont muru Carnot’a (fragment muru od strony Bramy Giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig), - wybudowanie oświetlenia parkowe wzdłuż muru Carnot’a od odcinku Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej, - stworzenie trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczenia (łącznie: 5628 m, w tym ok. 3729 m to ścieżka pieszo-rowerowa oraz  ok. 1899 m trasy MTB), oraz zrealizowanie działań o charakterze nieinfrastrukturalnym, w tym: organizacja konferencji otwierającej projekt przez Giżycko, postawienie tablic nawiązujących do zabytków i otoczenia znajdujących się przy trasie rowerowej, udział w tworzeniu strony internetowej, tablice informacyjne i pamiątkowe, organizacja wydarzenia – wyścig wokół Twierdzy, w tym trzydniowy rajd transgraniczny dla gości z Sowiecka oraz organizacja wyjazdu na trzydniowy rajd transgraniczny do Sowiecka, udział w konferencji zamykającej w Sowiecku, otwarta wystawa fotograficzna nawiązująca do udziału w rajdzie a także pozostałe działania promocyjne i koszty związane z realizacją projektu.

 

Podobne działania przewidziane są także u partnera rosyjskiego miasta Sowieck, który planuje stworzyć kompleks rekreacyjno-turystyczny, w tym trasy pieszo-rowerowe wokół jeziora (3930 m) wraz wypożyczalnią rowerów i punktem naprawy, postawienie tablic pamiątkowych i informacyjnych, udział w rajdzie w Giżycku, uruchomienie strony internetowej związaną z tematyką projektu, organizacja trzydniowego rajdu w Sowiecku i konferencji zamykającej projekt, uruchomienie otwartej wystawy fotograficznej z rajdu a także pozostałe działania promocyjne i koszty związane z realizacją projektu.  

 

Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 EUR, w tym dofinansowanie 1 752 887,40 EUR

 

Całkowita wartość projektu po stronie Giżycka: 1 032 1467,95 EUR, w tym dofinansowanie 929 721,16 EUR (90%)

 

Całkowita wartość projektu po stronie Sowiecka: 915 184,72 EUR, w tym dofinansowanie 823 166,24 EUR (90%)  

 

Na zdjęciu m.in. władze Programu tj. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP), przedstawiciele euroregionu, beneficjenci oraz inne instytucje współpracujące z Programem wraz z Burmistrzem Miasta Giżycka.


This publication was produced with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Corss-border Cooperation Programme 2014-2020.

 

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020.

 

Its contents are the sole responsibility of Gizycko Municipality and under no circumstances can be regarded as reflectong the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020

 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Gmina Miejska Giżycko i w żadnym wypadku nie może być on uznany za odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

 

tekst i foto J. Nowicka