Współpraca Giżycka i Sowiecka

W czwartek 22 sierpnia 2019 r. Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz podpisał umowę partnerską z władzami Administracji Miejskiego Okręgu Sovieck na realizację projektu pn: „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego” („Giżycko and SoVeTSk – cooperation for the development of preseration of the historical, cultural and natural heritage of the cross-border area”). Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa historyczno-przyrodniczego przygranicznych terenów Giżycka oraz Sowiecka (Rosja) w turystyce w celu podniesienia stopy rozwoju gospodarczego.  

W ramach projektu zostaną wykonane:

    • remont muru Carnot’a (fragment muru od strony Bramy Giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig),
    • budowa oświetlenia parkowego wzdłuż muru Carnot’a od odcinku Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej,
    • budowa trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczeniu,
    • pozostałe działania o charakterze nieinfrastrukturalnym, w tym: tablice nawiązujące do otoczenia, strona internetowa, tablice informacyjne i pamiątkowe, wydarzenie – wyścig wokół Twierdzy, zakup rowerów dla osób z niepełnosprawnością (jazda rowerami po trasach rowerowych w obszarze tzw. Wyspy Giżyckiej), organizacja wyjazdu na rajd transgraniczny do Sowiecka.

Projekt rozpocznie się jeszcze w tym roku, m. in. zaplanowane jest rozpoczęcie remontu części muru Carnot’a na Twierdzy Boyen i konferencja otwierająca. W ramach projektu powstaną także trasy pieszo-rowerowe wokół Twierdzy Boyen i jej otoczenia wraz z oświetleniem muru od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej. Podobne działania przewidziane są także u partnera rosyjskiego, który planuje stworzyć kompleks rekreacyjno-turystyczny, w tym trasy pieszo-rowerowe wokół jeziora. Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 euro (90% dofinansowania). Całkowita wartość projektu po stronie Giżycka: 1 032 1467,95 euro, w tym dofinansowanie 929 721,16 euro (90%).  

 

This publication was produced with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Corss-border Cooperation Programme 2014-2020.

 

Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020.

 

Its contents are the sole responsibility of Gizycko Municipality and under no circumstances can be regarded as reflectong the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020

 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Gmina Miejska Giżycko i w żadnym wypadku nie może być on uznany za odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

 

fot. mojegizycko.pl/ K. Zadroga tekst Biuro Projektów UM Giżycko/ S. Nowak