Zainwestuj w Giżycku

Zainwestuj w Giżycku

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie dla inwestora

Fala

Zachęty lokalne


Starając się w jak największym stopniu podnieść jakość obsługi inwestora w Urzędzie Miejskim w Giżycku utworzono Punkt Obsługi Inwestora. Wykwalifikowana kadra służy wsparciem i opieką.


Pracownik Punktu Obsługi Inwestora:· • asystuje inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzieli wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • zapewni opiekę proinwestycyjną dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Podatnicy podatku od nieruchomości na mocy uchwał Rady Miejskiej w Giżycku:


 • Nr XLII/29/2014 z dnia 15 maja 2014 r. oraz Nr XXXII/90/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do 3 lat dla nowo wybudowanych i rozbudowanych budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Nr XXI/34/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych oraz opieki dziennej nad dziećmi do lat trzech - mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których świadczone są wyłącznie usługi wymienione w niniejszej uchwale.
 • Nr LI/101/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - obniżono stawki podatku od nieruchomości:

 1. dla gruntów zajętych pod obiekty hotelarskie, kempingi, pola biwakowe oraz inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego organu,


 1. dla budynków lub ich części zajętych na hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe oraz inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego organu.”

 


Zachęty regionalne


 • Centrum Obsługi Inwestora

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.


Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.


 


 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Departament Koordynacji Promocji Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn tel.: +48 89 512 51 70 fax: +48 89 512 91 79 www.wrota.warmia.mazury.pl  


 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat www: www.wmarr.olsztyn.pl   


 • Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54 e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30 e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 


 • Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00. Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32 E-mail:punktinformacyjny@cpe.gov.pl www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


Zachęty krajowe


 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.


  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa Tel.: +48 22 334 98 00 Fax: +48 22 334 99 99 www: http://www.paih.gov.pl/pl, http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora  


 • Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy  


 • Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.


Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.


O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych: - sektor motoryzacyjny, - sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD, - sektor lotniczy, - sektor biotechnologii, - sektor rolno-spożywczy, - sektor nowoczesnych usług, - działalność badawczo-rozwojowa (B+R).


Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).


Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne  


 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

Wśród celów na najbliższe lata SOR wskazuje na zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.


Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce (w tym Giżycko). Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.


Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. 


Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dzialania-w-ramach-pakietu-dla-srednich-miast


 


W krajowych programach operacyjnych którymi zarządza Minister Rozwoju przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach.


Suma funduszy w krajowych programach operacyjnych w konkursach dedykowanych dla miast średnich w ramach Pakietu, zaplanowanych na najbliższe lata, to prawie 2,5 mld zł.