W tym roku bez Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego

Burmistrz wydał dziś w związku ze stanem epidemii koronawirusa, zarządzenie o odstąpieniu od przeprowadzenia w tym roku procedury Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. Oznacza to, że w roku 2021 nie będzie w naszym mieście realizacji zadań w ramach GBO.


 
 

Zarządzenie nr 305/2020


Burmistrza Miasta Giżycka


z dnia 3 kwietnia 2020 r.


 

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia  Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.


 
Na podstawie §3 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania procedury kształtowania GBO stanowiącego załącznik do  uchwały nr XXII/5/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego zarządzam, co  następuje:
 
§ 1. Uwzględniając skutki społeczno-gospodarcze wynikające z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozprzestrzeniającego się wirusa SARS 2 CoV-2, odstępuję od przeprowadzenia Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Giżycka.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                                                              Z up. Burmistrza Miasta 
                                                                                                                                                                 /-/
                                                                                                                                                   Cezary Piórkowski
                                                                                                                                           Zastępca Burmistrza Miasta
 
 

Zarządzenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej


Artykuł na blogu burmistrza https://burmistrziwaszkiewicz.pl/2020/04/02/zawieszamy-gizycki-budzet-obywatelski/