Seniorzy

Seniorzy

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Teleopieka

Fala

Giżycki system Teleopieki, działający od 2017 roku, służy do wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka kierowana jest do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają stałego nadzoru.   Na pytania o szczegółach funkcjonowania i zasadach rekrutacji do systemu odpowiada  koordynator projektu - dr Katarzyna Karolska. 


 

 

 

 

 Co to jest i na czym polega teleopieka domowa?

Teleopieka domowa wykorzystuje rozwiązania współczesnej technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych 24 godziny na dobę przez siedem dni. Przeznaczona jest dla osób o niskiej mobilności, rzadko opuszczających miejsce zamieszkania.
Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w teleopiece jest czerwony przycisk alarmowy systemu przywoławczego, czyli tzw. „przycisk życia”. Znacząco zwiększa on bezpieczeństwo seniorów i innych osób o ograniczonej samodzielności na stałe lub okresowo samotnie przebywających w miejscu zamieszkania.
Wraz z wiekiem oraz zmniejszającym się poziomem samodzielności podopiecznych istotnie rośnie prawdopodobieństwo zdarzeń nagłych (upadki, udary, zatory, ataki epilepsji, utrata przytomności spowodowana hipoglikemią „niedocukrzeniem”, zatrzymanie akcji serca). Ich skutkiem często jest w praktyce brak możliwości skorzystania przez taką osobę z numeru alarmowego „112”. W takim wypadku rozwiązaniem stwarzającym istotną szansę wezwania pomocy jest system przywoławczy teleopieki.

 

Cel teleopieki?

Głównym celem teleopieki jest zapewnienie seniorom i osobom chorym poczucia bezpieczeństwa, a najbliższej rodzinie/opiekunom komfortu, że ich bliski jest pod stałą, fachową opieką.

Ważne jest również, aby osoba starsza, niepełnosprawna, chora, czasowo lub trwale niesamodzielna, wymagająca opieki, jak najdłużej mogła bezpiecznie pozostawać w swoim środowisku domowym.

 

Jakie są kryteria kwalifikujące seniorów do systemu teleopieki?

Podopieczny systemu musi:

 • być mieszkańcem Giżycka,
 • być osobą starszą (po 60 r. ż.), samotną, schorowaną,
 • posiadać telefon stacjonarny lub komórkowy,
 • opłacać terminowo należności za abonament telekomunikacyjny,
 • posiadać poprawnie działającą linię telekomunikacyjną,
 • posiadać numer telefonu, który w żaden sposób nie jest zastrzeżony lub ukryty,
 • być osobą zdrową psychicznie i rozumieć zasady przeznaczenia oraz działania powierzonego urządzenia „PRZYCISKU ŻYCIA”,
 • wypełnić danymi niezbędne dokumenty, pozwalające na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania Podopiecznego.

 

Kto może zgłosić seniora do bezpłatnej teleopieki domowej?

Wystarczy jeden telefon i koordynator przejmuję zgłoszoną osobę, wykonując niezbędne działania kwalifikujące osobę do teleopieki. 

 

Zgłoszenia do systemu osoba starsza możne dokonać osobiście lub za pośrednictwem, np.:

 • rodziny,
 • sąsiadów,
 • znajomych,
 • lekarzy pierwszego kontaktu,
 • pielęgniarek środowiskowych,
 • księży,
 • osób posiadających informację o występowaniu potrzeby włączenia osoby starszej do systemu.

W jaki sposób zgłasza się osobę starszą do systemu?

 • należy zadzwonić do koordynatora giżyckiego systemu teleopieki Pani dr Katarzyny Karolskiej, lub zostawić informacje pracownikom Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
  w Giżycku przedstawiając krótko sytuację osoby, dla której „przycisk życia” byłby dedykowany;
 • podać dane osoby starszej (imię, nazwisko, adres domowy, nr telefonu),
 • umówić się na wizytę w Urzędzie lub wizytę domową koordynatora systemu, w przypadku, gdy senior ma problemy z poruszaniem się, w celu wypełnienia stosownych dokumentów.

Co należy przygotować do wywiadu koordynatora systemu z osobą starszą?

 • osoba kwalifikowana do systemu powinna mieć przygotowany dowód osobisty,
 • listę leków, które bierze na stałe (doraźnych leków nie wpisuje się na listę) wraz z podaniem gramatury (listę należy sporządzić literami drukowanymi),
 • dane dwóch najbliższych osób do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu),
 • dane lekarza rodzinnego wraz z nr telefonu do rejestracji.

  Wywiad medyczny trwa od ok 45 min do 1 godz.

 

Termin załatwienia sprawy?

Z reguły kwalifikacja seniora do systemu teleopieki trwa krótko, natomiast samo oczekiwanie na dopięcie wszelkich formalności wraz z fizycznym podłączeniem przez koordynatora systemu w domu seniora, trwa ok 2-3 tyg.

 

Do kogo należy zgłaszać pytania, uwagi, sugestie?

Koordynator Systemu Teleopieki Domowej w Giżycku dr Katarzyna Karolska odbiera wszelkie zgłoszenia, na które niezwłocznie reaguje pomagając w przywróceniu sprawności systemu.

 

Przez jaki czas, senior może korzystać z bezpłatnej teleopieki domowej?

Seniorzy, którzy zostali włączeni do systemu teleopieki, mogą korzystać z niej dożywotnio.

 

Kiedy należy zwrócić powierzone urządzenie do Urzędu Miejskiego do koordynatora systemu?

 •  rodzina (osoby podane do kontaktu) jest zobowiązana do zwrócenia w stanie należytym  powierzonego urządzenia (komplet wszystkich części znajdujących się w przekazanym pudełku, urządzenie czyste i odkażone) w przypadku, gdy nastąpi zgon osoby zgłoszonej do systemu teleopieki;
 • w przypadku, gdy rodzina zabierze seniora do innego miasta lub innej miejscowości, przekraczając tym samym granice Giżycka,
 • gdy giżycki Senior zostanie umieszczony w placówce opieki społecznej np. DPS,
 • gdy wystąpi u podopiecznego systemu zmiana w stanie zdrowia, niepozwalająca na dalszą obsługę systemu (zaburzenia psychiczne, demencja, Alzheimer),
 • gdy nastąpi rezygnacja Seniora z sytemu.

Kto finansuje giżycką teleopiekę?

Środki na działanie systemu co roku zabezpiecza burmistrz Giżycka w budżecie miasta. Wie, że ta forma pomocy jest bardzo dobra, przynosi ogromne korzyści nie tylko giżyckim seniorom, ale również ich rodzinom, które mieszkają w innej części Polski, czy za granicą. Pomimo dzielącej ich odległości, rodziny wiedzą, że ich najbliżsi są stanie sami sobie pomóc.

 

Plakat informacyjny - treści w tekście
 


Giżycki system teleopieki domowej został objęty

honorowym patronatem Burmistrza Giżycka.