Straż Miejska

  • Nazwa firmy

    Straż Miejska

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Branża
Komendant - Maciej Ambroziak

Straż Miejska (całodobowo)
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Bezpłatny tel. alarmowy 986
(numer obowiązujący w granicach administracyjnych miasta, dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych)
Tel.: +48 87 428 57 54, Fax: +48 87 7324 126
sm@gizycko.pl

Podstawa prawna utworzenia i działania:
- Zarządzenie Nr 2/92 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
- Statut stanowiący załącznik do Zarządzenia

Zadania, czynności, obowiązki i odpowiedzialność strażnika zawarte są w ustawie o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 779)

Przedmiot działalności:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
- bieżący nadzór nad tablicami informacyjnymi Miasta przy współpracy z Wydziałem Ogólnym.

Zakres uprawnień:
- udzielanie pouczeń,
- legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
- ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenie do najbliższej jednostki Policji,
- nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- dokonywanie czynności sprawdzających, kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- usuwanie pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
- wydawanie poleceń,
- żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
- zwracanie się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy określonej w ustawie o Policji.