Ruszają oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy

Miejski Zespół Obsługi Szkół i przedszkoli wydał komunikat w sprawie organizacji oddziałów przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 4 i nr 7 w Giżycku.

 

  

 

W niżej wymienionych giżyckich szkołach podstawowych zorganizowano oddziały przygotowawcze:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. Gimnazjalna 1- tel. 87 428 24 16 , e-mail: sp1@gizycko.pl,

klasy 4 – 6  (dzieci w wieku 10 – 12 lat), zajęcia od poniedziałku 28 marca 2022 r.,

 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 3 Maja 21, tel. 87 428 36 68, e-mail: sp4@gizycko.pl,

klasy 1 – 3 (dzieci w wieku 7 – 9 lat), zajęcia rozpoczną się 25 marca 2022 r.

 

W Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wodociągowa 8, tel. 87 428 90 60, e-mail: sp7@gizycko.pl trwają prace organizacyjne związane z powstaniem oddziału dla klas 7 – 8 (dzieci w wieku 13 – 15 lat). Oddział powstanie po 28 marca 2022 r. jeśli będzie odpowiednia liczba uczniów.

 

Dzieci zgłaszające się do szkół, niezależnie od miejsca pobytu w Giżycku, będą kierowane do oddziałów przygotowawczych:

 • dzieci do klas 1 – 3 do Szkoły Podstawowej nr 4,
 • dzieci do klas 4 – 6 do Szkoły Podstawowej nr 1,
 • dzieci do klas 7 – 8 do Szkoły Podstawowej nr 7.

Dla kogo są organizowane oddziały przygotowawcze?

 

Oddziały przygotowawcze są organizowane w szkołach zarówno dla osób niebędących obywatelami polskimi, jaki i dla polskich obywateli, którzy  podlegają obowiązkowi szkolnemu a nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki w klasach ogólnodostępnych.

 

Jak jest zorganizowany taki oddział?

 • Oddział jest organizowany dla maksymalnie 25 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani przez zespół powołany przez dyrektora szkoły. Okres nauki w takim oddziale trwa do zakończenia zajęć w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany. Okres ten w zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych uczniów może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.
 • Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy będą wspomagani przez pomoc nauczyciela – osobę ze znajomością języka ukraińskiego oraz języka polskiego. Zadaniem tej osoby będzie udzielanie pomocy uczniom w kontaktach z nauczycielem prowadzącym lekcje.

 

Оголошення про організацію підготовчих відділеннь в для дітей з України y Початкових школаx №1, №4 та №7 y м. Ґіжицькo.

 

Підготовчі відділення організовано в таких початкових школах м. Ґіжицькo:

 • Початкова школа № 1, вул. Ґімназіальна 1 (Gimnazjalna 1), тел. 87 428 24 16, e-mail: sp1@gizycko.pl

4-6 класи (діти 10-12 років), заняття розпочнуться з понеділка 28 березня 2022 р.,

 

 • Початкова школа № 4, вул. 3 Майя 21 (3 Maja 21), тел. 87 428 36 68, e-mail: sp4@gizycko.pl

1-3 класи (діти 7-9 років), заняття розпочнуться 25 березня 2022 року.

 

               У Початковій школi №7, вул. Водоціонгова 8  (Wodociągowa 8), тел.87 428 90 60, e-mail: sp7@gizycko.pl, ведуться організаційні роботи щодо створення відділення для 7-8 класів (діти 13-15 років). Bідділення буде створенe після 28 березня 2022 року, за наявності достатньої кількості учнів. 

 

Діти, які проживають/перебувають на території  м. Ґіжицькo навчатимуться у підготовчих відділеннях за порядком: 

 • діти 1-3 класів до Початкової школи №4,
 • діти 4-6 класів до Початкової школи №1,
 • діти 7-8 класів до Початкової школи №7. 

 

Для кого організовані підготовчі відділення?

Підготовчі відділення організовуються в школах як для дітей, які не є громадянами Польщі, так і для дітей, які є громадянами Польщі, які підлягають обов'язковому навчанню i не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для використання освіти.

 

Як організованe такe відділення?

 • Bідділення організованe для максимум 25 учнів, які були вибрані командою, призначеною директором школи. Період навчання y такому відділенні триває до закінчення занять у навчальному році, в якому був кваліфікований учень. Цей період, в залежності від прогресу навчання учня і освітніх потреб, може бути скорочений або продовжений, не довше, ніж один навчальний рік.
 • Уроки на підготовчому відділенні проводять вчителі окремих предметів, які будуть підтримані людинoю зі знанням української та польської мов. Завданням цієї людини буде допомога учням в контактах з вчителем, який проводить уроки.

 

Informacja: MZOSiP w Giżycku

Fot. gizycko.pl/ JMK