Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku

Fala

Logo

 

Gmina Miejska Giżycko w dniu 15 czerwca 2023 r. podpisała Umowę z Wykonawcą na prace związane z remontem ul. Wiejskiej w Giżycku. W zakres podstawowych prac zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku” wchodzą: roboty rozbiórkowe
i demontażowe, remont jezdni i chodnika – wykonanie nowej nawierzchni, remont, budowa zjazdów w granicach pasa drogowego, regulacja/ wymiana pionowa studni, włazów i klatek ściekowych, wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego, odtworzenie poboczy z renowacją zieleni oraz wymiana oświetlenia ulicznego na słupach linii napowietrznej na oprawy LED. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego. Koszt całkowitej wartości zadania obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne. Termin realizacji zadania: do 30 kwietnia 2024 r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Umową nr 28/2023/A/175/93 zawartą w dniu 24.03.2023 r.

Wartość zadania: 1 539 840,72 zł

Wartość dofinansowania:  923 904,43 zł