Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2024/25

 Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji
do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające prowadzone jest do:

  • ­przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP7),
  • klas 1. ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7), a także klas wyższych niż klasa 1. oddziałów sportowych w przypadku, gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie

I. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

 

„§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 15 pkt. ”.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów zawarte są we wniosku przygotowanym przez szkołę/ przedszkole.

 

II. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nrXLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. 

 

"§1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej – 5 pkt.;

2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych
w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 5 pkt."

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów zawarte są we wniosku przygotowanym przez szkołę.

 

UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.  

WYKAZ OBWODÓW - DO POBRANIA

 

III. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych zawiera zarządzenie Burmistrza Giżycka nr 1307/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/25 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 1 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

 

1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.       

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

1 - 15 marca 2024 r.

13- 14 maja  2024 r.

2.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

18-22 marca 2024 r.

15-16 maja 2024 r.

3.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 marca 2024 r.

17 maja 2024 r.

4.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

26- 29 marca 2024 r.

20-21 maja 2024 r.

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2 kwietnia 2024 r.

22 maja 2024 r.

 

 

2. Harmonogram rekrutacji do klas 1 w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych, w przypadku gdy szkolenie
w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.       

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

1-31  marca 2024 r.

19-23 kwietnia 2024 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Od 1 marca 2024 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

Od 19 kwietnia 2024 r.

Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

2.       

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w  postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.

Termin ustala dyrektor szkoły*

Termin ustala dyrektor szkoły*

3.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Termin ustala dyrektor szkoły*

Termin ustala dyrektor szkoły*

4.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

2 – 8 kwietnia 2024 r.

24 –25 kwietnia 2024 r.

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

9 kwietnia 2024 r.

26 kwietnia 2024 r.

6.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

10–12 kwietnia 2024 r.

29 –30 kwietnia 2024 r.

7.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 kwietnia 2024 r.

Do 31 sierpnia 2024 r. 

 

* Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej. 

 

IV. Szczegółowych informacji udzielają:

 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1

sp1@gizycko.pl

Tel. 87 428 24 16

 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

sp2@gizycko.pl

Tel. 87 428 25 38

 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
w Giżycku, ul. Wiejska 50,

sp3@gizycko.pl

Tel. 87 428 21 35 

                   

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

sp4@gizycko.pl

Tel. 87 428 36 68

 

5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,

sp7@gizycko.pl

Tel. 87 428 90 60

 

6. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

pm1@gizycko.pl

Tel. 87 428 33 97

 

7. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

pm4@gizycko.pl

Tel. 87 428 98 38

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz