Giżycki Budżet Obywatelski

Giżycki Budżet Obywatelski

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania - FAQ

Fala

GIŻYCKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 R.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


POBIERZ FAQ


  

Zgłaszanie projektów


 
Czy można w ramach budżetu obywatelskiego składać tzw. "projekty miękkie"?
Tak.
Gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej o budżecie?
Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez stronę www.mojegizycko.pl, w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (tel. 87 732 41 37, magdalena.telak@gizycko.pl).
Czy można dołączyć do wniosków przygotowane już projekty lub inne załączniki?
Do formularza wniosku z propozycją zadania można dodać dodatkowe załączniki w postaci rysunków sytuacyjnych, mapek i zdjęć.
Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwie różne propozycje, dotyczące tego samego terenu?
Liderzy projektów na etapie konsultacji (Lokalnych Spotkań Mieszkańców) lub wcześniej, będą mogli się porozumieć w kwestii wyboru lepszego projektu, ewentualnej rezygnacji                         z realizacji lub łączenia i modyfikowania złożonych przez siebie projektów. Jednak ostateczna decyzja będzie należała do mieszkańców i ci wyrażą ją w głosowaniu.
Czy ten sam projekt może zostać zgłoszony przez kilka różnych osób?
Tak. Ale takie działanie zmniejsza szanse na uzyskanie przez ten projekt większej ilości głosów.
Jeśli projekt znajduje się na terenie szkoły lub przedszkola, czy trzeba załączać jakieś dokumenty od dyrekcji danej jednostki?
Należy zdobyć potwierdzenie, że dana jednostka wyraża zgodę na realizację projektu na swoim terenie oraz zobowiązuje się lub nie do jego udostępniania poza godzinami funkcjonowania.
Skąd mam wiedzieć czy działka należy do gminy czy nie?
Można to zweryfikować w Wydziale Mienia UM Giżycko (tel. 87 732 41 14) lub odwiedzić bezpośrednio pracowników Wydziału Mienia UM Giżycko.
Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jedną propozycję projektu?
Tak. Nie ma ograniczonej liczby zgłaszanych projektów.
Czy osoba niepełnoletnia może złożyć projekt?
Aby zgłosić projekt, czyli zostać jego liderem, należy być osobą, która ma ukończone 16 lat.
Czy mogę zgłosić projekt remontu budynku należącego do gminy?
Tak, o ile koszt wykonania wszystkich prac nie przekroczy kwoty przewidzianej dla danej kategorii, budynek nie jest obciążony na rzecz osób trzecich, a zarządca budynku wyrazi na to zgodę.
Czy mogę zgłosić projekt budowy chodnika lub nasadzeń wzdłuż ulicy, jeśli na danym terenie znajduje się infrastruktura podziemna?
Tak, o ile realizacja projektu nie będzie naruszała tej infrastruktury.
Czy mogę zgłosić projekt budowy oświetlenia?
Tak, o ile koszt wykonania wszystkich prac, razem z przyłączami energetycznymi nie przekroczy kwoty przewidzianej dla danej strefy miasta.
Jakie projekty mogą być zgłaszane w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego?
Wszelkie projekty inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni, ale również tzw. "projekty miękkie", czyli dotyczące organizacji np. festynów, zawodów sportowych na terenie miasta. Natomiast projekty infrastrukturalne, czyli takie, które wymagają ingerencji w grunt, nieruchomość muszą być zlokalizowane na gruncie gminnym lub dotyczyć mienia gminnego, bądź do których jest podstawa prawna wydatkowania środków publicznych.
Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić projekt?
Projekt wymaga poparcia minimum 15 mieszkańców Giżycka i musi być zgłoszony na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, który jest do pobrania ze strony internetowej www.mojegizycko.pl lub w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 

Kosztorys i weryfikacja zgłoszonych projektów


 
Czy koszt utrzymania obiektu - zadania, także należy uwzględnić we wniosku?
We wniosku zawieramy jedynie szacunkowy koszt realizacji zadania bez uwzględnienia późniejszych kosztów utrzymania danego obiektu. Utrzymanie obiektu po zakończonej realizacji należeć będzie do gminy.
Co w wypadku, gdy weryfikacja projektu pokaże, że teren, na którym planowana była realizacja inwestycji nie należy w całości do gminy?
Lider będzie mógł poprawić projekt, zmniejszyć/zmienić jego zakres lub wybrać inną działkę na realizację projektu.
Co z projektem, jeśli ocena dokonana przez urząd będzie negatywna?
Liderzy projektów na etapie konsultacji będą mogli odnieść się do wskazanych błędów w projekcie i poprawić je w określonym czasie.
Czy urzędnicy oceniający projekty mogą odrzucić złożony wniosek?
Nie. Urzędnicy oceniają możliwość wykonania projektów.
Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców muszą być weryfikowane przez urzędników a nie mieszkańców?
Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalno-prawnym oraz zasady gospodarności, zgodności z dokumentacją (m.in. planem zagospodarowania przestrzennego miasta), czy jest zaplanowane na terenach należących do gminy, czy jest zgodne z prawem, czy podobne zadanie nie jest już realizowane lub przygotowywane do realizacji. Urzędnicy pracujący w merytorycznych wydziałach są specjalistami w swoich dziedzinach i posiadają dużą wiedzę i doświadczenie. Mieszkańcy będą oceniali każdy z projektów na etapie głosowania.
Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?
Tak, pracownicy komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego sprawdzą kosztorys pod względem jego adekwatności do postulowanego zadania.
Czy w kosztorysie należy uwzględnić koszty projektu technicznego, tzn. czy trzeba wskazać takie punkty jak: opracowanie dokumentacji technicznej, koszty związane z pracą planistów, architektów itp.?
Tak, jednak nie muszą to być dokładne koszty, wystarczą koszty szacunkowe.
Nie znam się na kosztorysach, czy ktoś mi pomoże?
Wystarczy jeśli kosztorys będzie szacunkowy, stworzony na podstawie, np. powszechnie dostępnych informacji poprzez chociażby Internet. Ważnym jest, aby wymienić precyzyjnie wszystkie elementy składowe danego przedsięwzięcia.
Jak precyzyjnie przygotować kosztorys?
Ma on być szacunkowy, oparty o dane zaczerpnięte z powszechnie dostępnych źródeł. Należy pamiętać, że np. publicznie dostępny plac zabaw musi być wykonany z zabawek posiadających certyfikaty bezpieczeństwa, a koszty w całości będzie można dokładnie określić dopiero po zakończeniu przetargu.
 

Głosowanie


 
Co z zadaniami, które nie zostały wybrane do realizacji?
Mogą zostać zgłoszone do budżetu w latach kolejnych.
W jaki sposób liderzy projektów mogą promować swoje pomysły?
Decyzja ta należy do osób składających dany projekt. Wszystkie projekty (bez udostępniania danych osobowych) zostaną zamieszczone na stronie www.mojegizycko.pl, aby każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać. W oparciu o te informacje, liderzy będą mogli stwarzać własną strategię promocji.
Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Wyłącznie ilość oddanych głosów.
Czy będzie sprawdzany numer IP?
Nie, numer IP nie ma znaczenia w głosowaniu. Z jednego komputera może więc zagłosować wiele osób.
Jak będzie wyglądało głosowanie przez Internet?
W określonym terminie, na stronie www.mojegizycko.pl udostępniona zostanie interaktywna karta do głosowania.
W jaki sposób weryfikuje się liczbę oddanych przez jedną osobę głosów na konkretne zadanie?
Weryfikacja będzie polegała głównie na sprawdzeniu, czy dane nie powtarzają się na różnych kartach do głosowania. Numer PESEL będzie jedną z podstawowych informacji poddawanych weryfikacji.
Kto może zagłosować na projekty?
Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat.
 

Realizacja projektów


 
Co się stanie w sytuacji, gdy propozycje zadań wybrane w głosowaniu okażą się bardziej kosztowne w realizacji?
Mogą się zdarzyć sytuacje, że koszt realizacji różnych projektów, mogą okazać się droższe. O ostatecznych kosztach danego projektu będziemy mieć wiedzę dopiero po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Decyzję o tym, co należy realizować w pierwszej kolejności, będą podejmować władze miasta.
Kto zrealizuje zadania, które uzyskały największą ilość głosów i czy zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację?
Realizacją i ewentualnym sporządzeniem projektów inwestycyjnych zadań wybranych przez mieszkańców zajmą się właściwe jednostki gminy. Proces ten będzie przebiegał zgodnie z przepisami prawa.
Ile projektów zostanie zrealizowanych?
Taką wiedzę będziemy mieli dopiero po zakończeniu głosowania. Dopiero wybór przez mieszkańców konkretnych projektów pozwoli nam określić, ile zadań będzie do wykonania.
Kiedy zostaną zrealizowane zadania wybrane w 2016?
Będziemy chcieli, aby projekty zrealizowane były w roku 2017. Jednakże niektóre projekty mogą być na tyle skomplikowane, że ich realizacja może potrwać dłużej. Pełną wiedzę na ten temat będziemy mieć po zakończeniu głosowania i sporządzeniu dokumentacji wykonawczej.