Przetargi na giżyckie mieszkania i lokale

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20 i ul. Traugutta 14 oraz lokalu użytkowego przy al. 1 Maja 4.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU OBWIESZCZENIE NR 25/2023.

 

Nieruchomość nr 1:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 20 przy ul. Mickiewicza w Giżycku o pow. użytkowej lokalu  51,52 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 10,30 m2 wraz z udziałem 1753/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewid. 566/27 o pow. 0,0151 ha (obręb 2 miasta Giżycko) oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla których Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00024503/5; lokal mieszkalny nie posiada  wyodrębnionej księgi wieczystej.  

Cena wywoławcza nieruchomości: 180 000,00 zł

Wadium – 18 000,00 zł;

 

Mickiewicza 20

 

 

Nieruchomość nr 2:

Lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14 przy ul. Traugutta w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 53,90 m2 oraz przynależna do tego lokalu piwnica o pow. 3,2 m2 wraz z udziałem 61/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewid. 490 o pow. 0,0306 ha (obręb 2 miasta Giżycko) oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla których Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00013465/6; lokal mieszkalny nie posiada  wyodrębnionej księgi wieczystej. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł

Wadium – 17 000,00 zł;

Traugutta 14

 

Nieruchomość nr 3:

Lokal użytkowy nr 65 położony w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 przy Al. 1 Maja w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 107,50 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 38/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 495 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0870 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013354/5. Lokal użytkowy nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł

Wadium – 5 000,00 zł;1 Maja 4

 

Uwagi:

  1. Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbędą się w dniu 5 kwietnia 2023 roku odpowiednio o godz. 10.00 na Nieruchomość nr 1, 11.00 na Nieruchomość nr 2 oraz 12.00 na Nieruchomość nr 3 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzęd
  2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
    w Obwieszczeniu do dnia 31 marca 2023 (włącznie) na konto urzędu PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
  3. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego wGiżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5, e-mail: natalia.zadzilko@gizycko.pl. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowane na stronie internetowej bip.gizycko.pl w dziale „Nieruchomości/Przetargi-sprzedaż”.