Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy Rybackiej i Kasztanowej

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rybackiej i Kasztanowej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU OBWIESZCZENIE NR 48/2023.

 

Nieruchomość nr 1 | ul. Rybacka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków (obręb 3 miasta Giżycko) nr ewidencyjnymi 386/1 o pow. 0,1423 ha, 390/1 o pow. 0,0782 ha, 390/2 o pow. 0,0537 ha, 390/3 o pow. 0,0212 ha, 390/4 o pow. 0,0551 ha położona w Giżycku przy ul. Rybackiej; dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste: dz. 386/1 KW nr OL1G/00004819/7, dz. 390/1, 390/2, 390/3 i 390/4 KW nr OL1G/00016639/8. Nieruchomość znajduje się w strefie peryferyjnej miasta Giżycka, w dzielnicy zabudowy jednorodzinnej. Dojazd z drogi osiedlowej - ul. Rybacka. Ukształtowanie terenu działek jest płaskie, działki stanowią kompleks o nieregularnym kształcie. W północnej części nieruchomości znajduje się rów odwadniający, nieznane są warunki gruntowe nieruchomości. Teren wyposażony w sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Przez działki przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku (uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XIV/83/2019 z dnia 28.08.2019 r.) zgodnie z którym znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Część nieruchomości opisanej w pkt 1 obciążona jest umowami dzierżawy nr: ROL/211, Z/143, Z/204, ROL/547 (umowy zawarte na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod: ROL - uprawa warzyw, Z – zieleń,  z możliwością ich rozwiązania za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca). Powierzchnia dzierżawionej części nieruchomości łącznie (suma powierzchni 4 umów dzierżaw obowiązujących na przedmiotowym terenie – ok. 2599 m2.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu (ponad ww. umowy dzierżawy), nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych.

Mapa

 


Cena wywoławcza nieruchomości270 000 zł netto z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j.) zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży stawka podatku VAT.

 

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej; 

 

Wadium – 27 000,00 zł do dnia 23 czerwca 2023 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Nieruchomość nr 2 | ul. Kasztanowa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków (obręb 3 miasta Giżycko) nr 800/1 o pow. 0,1507 ha położona w Giżycku przy ul. Kasztanowej; dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/000018724/5. Nieruchomość znajduje się w strefie peryferyjnej miasta Giżycka, w dzielnicy zabudowy jednorodzinnej. Działka z 3 stron otoczona ulicami Antonowską, Topolową i Kasztanową. Ukształtowanie terenu jest płaskie, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieznane są warunki gruntowe nieruchomości. Wzdłuż północnej granicy działki przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna i znajduje się słup elektroenergetyczny. Teren wyposażony w sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku (uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XIV/83/2019 z dnia 28.08.2019 r.) zgodnie z którym znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 16 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych.

Mapa


Cena wywoławcza nieruchomości250 000 zł netto z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j.) zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży stawka podatku VAT.

 

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej; 

 

 

Wadium – 25 000,00 zł do dnia 23 czerwca 2023 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku
o godzinie 12:00
w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.