Przetarg na dzierżawę terenów przy ul. Kolejowej w Giżycku

OGŁOSZENIE NR 38/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

 

BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA

 

ogłasza ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę  terenów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonych przy ul.  Kolejowej w Giżycku, z przeznaczeniem pod sezonowe stoiska handlowe (sezon 2024 obejmujący miesiące maj – wrzesień 2024 r.)

 

INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenów (części nieruchomości), stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonych przy ul. Kolejowej w Giżycku, z przeznaczeniem pod sezonowe stoiska handlowe, według poniższego wykazu:
 2. część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 1401 (KW OL1G/00024062/1) o powierzchni około 15 m2, wydzielona zgodnie ze szkicem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, położona w Giżycku przy ul. Kolejowej;
 3. część działek oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnymi: 1401 oraz 1409 (KW OL1G/00024062/1), o powierzchni około 15 m2, wydzielona zgodnie ze szkicem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, położona w Giżycku przy ul. Kolejowej;
 4. część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 1403 (KW OL1G/00024062/1) o powierzchni około 15 m2, wydzielona zgodnie ze szkicem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia, położona w Giżycku przy ul. Kolejowej.

 

 1. Rodzaj umowy umowa dzierżawy na czas oznaczony od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.
 2. W odniesieniu do każdego z terenów wymienionych w pkt 1 ustala się następujące wywoławcze stawki czynszu netto za cały okres trwania umowy - (1 maja 2024 r. - 30 wrzesień 2024 r.):

 

Za teren wymieniony w pkt 1.: 1 450 zł netto

Wadium: 145 zł

Postąpienie minimalne: 100 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 2.: 1 450 zł netto

Wadium: 145 zł

Postąpienie minimalne: 100 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 3.: 1 350 zł netto

Wadium: 135 zł

Postąpienie minimalne: 100 zł

 1. Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 równych ratach: I rata płatna przed zawarciem umowy i następne kolejno: do 30 czerwca 2024 r, 30 lipca 2024 r. i 30 sierpnia 2024 r. na rachunek Gminy Miejskiej Giżycko wskazany w umowie dzierżawy.
 3. Do obowiązków dzierżawcy będzie należało ponadto uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.
 4. Dzierżawca będzie w ramach wykorzystywania nieruchomości zgodnie z umową zobowiązany będzie do uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym ewentualnie wynikających z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, przepisów porządkowych itp. Na prowadzenie zamierzonej przez Dzierżawcę działalności należy uzyskać ponadto wszelkie wymagane prawem pozwolenia, które Dzierżawca uzyska na własny koszt i ryzyko.
 5. Dzierżawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe na terenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, z wyłączeniem zdarzeń powstałych wskutek przewrócenia drzew lub upadku konarów oraz za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na tej nieruchomości.
 6. Zabezpieczenie terenu i znajdujących się na nim nakładów przed kradzieżą i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie tych elementów wraz z towarem spoczywa wyłącznie na Dzierżawcy i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane.
 7. Nakłady konieczne lub ulepszenia na nieruchomości poczynione dla potrzeb prowadzonej przez Dzierżawcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
 8. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na terenie stanowiącym przedmiot przetargu w wyniku awarii spowodowanej działaniem Dzierżawcy, osoby trzeciej lub siły wyższej, ani jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu prowadzonej przez Dzierżawcę na nieruchomości działalności. Wszelka odpowiedzialność z tytułów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obciąża Dzierżawcę.
 9. Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody w majątku Dzierżawcy znajdującym się na nieruchomości (terenie stanowiącym przedmiot dzierżawy) oraz za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Dzierżawcę osobom trzecim. Skutki szkody usuwa Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt.
 10. Dzierżawca zobowiązany jest wyposażyć teren w sprzęt przeciwpożarowy, stosownie do przepisów obowiązujących w tym względzie oraz ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, jeśli rodzaj zagospodarowania lub prowadzona działalność tego wymagają.
 11. Dzierżawca nie ma prawa podnająć lub oddać w bezpłatne używanie nieruchomości, na której znajduje się stoisko handlowe, jak również zmienić jej przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego.
 12. Umowa dzierżawy rozwiązuje się mocą jej postanowień, jeżeli Dzierżawca nie dokona wpłaty raty czynszu w pełnej wysokości w terminach, o których mowa w pkt 5 .
 13. Używanie nieruchomości, po upływie terminu rozwiązania umowy, stanowi okres bezumownego korzystania przez Dzierżawcę z nieruchomości.
 14. W okresie, bezumownego korzystania z terenu (nieruchomości), Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w wysokości 1,5 krotności czynszu ustalonego w przetargu, rozliczanego proporcjonalnie.
 15. Dzierżawcy nie służą roszczenia wobec Wydzierżawiającego o zwrot nakładów mających na celu przystosowanie nieruchomości (terenu) do jego indywidualnych potrzeb, w tym w szczególności nakłady, o których mowa w pkt 10. Dzierżawca oświadcza, że zrzeka się roszczeń z tytułu zwrotu kosztów tych nakładów oraz, że nie będzie ich dochodził od Wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. Dające się odłączyć od nieruchomości części wykonane nakładem i ze środków Dzierżawcy, zostaną przez Dzierżawcę odłączone i zatrzymane, zaś teren zostanie przywrócony do stanu sprzed tych zmian w sposób zgodny z pisemnym uzgodnieniem z Wydzierżawiającym, chyba że Wydzierżawiający wyrazi uprzednią pisemną zgodę na ich pozostawienie.
 16. Sposób wykorzystywania terenu po zawarciu umowy w zakresie prowadzenia działalności nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy, itp.
 17. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na prowadzenie na przedmiocie dzierżawy działalności sklepów spożywczych lub monopolowych.

 

WADIUM, MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU

 

 1. Przetarg na dzierżawę odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 roku, w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku w pokoju 121 lub w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w Sali konferencyjnej Urzędu, o czym uczestniczy zostaną ewentualnie poinformowani w pok. 121 bezpośrednio przed przetargiem. Licytację będą się odbywały w kolejności:

- teren wymieniony w pkt 1 godz. 10.00

- teren wymieniony w pkt 2 godz. 10.30

- teren wymieniony w pkt 3 godz. 11.00

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej 
w Obwieszczeniu do dnia 19 kwietnia 2024 r. (włącznie) na konto PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 1. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.
 2. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa, jeśli uczestnik przetargu ustanowił pełnomocnika.
 3. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zwrot wadium wpłaconego przelewem nastąpi na konto, z którego nastąpiła wpłata. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy w dniu 26 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Giżycku pok. 121 bez usprawiedliwienia Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 6. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon 798 619 484.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

    Załącznikami do ogłoszenia są:

-        załącznik Nr 1 – mapa terenu przeznaczonego do dzierżawy

-        załącznik Nr 2 – mapa terenu przeznaczonego do dzierżawy

-         załącznik Nr 3 – mapa terenu przeznaczonego do dzierżawy

-        załącznik Nr 4- projekt umowy dzierżawy

 

Giżycko, dnia 28.03.2024 r.

 

Załączniki do pobrania na https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/16270/wiadomosc/744635/ogloszenie_nr_382024_z_dnia_28_marca_2024_r_burmistrz__miasta_gi