Projekty złożone do Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Przedstawiamy projekty


złożone w ramach


Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2020.


 


Obecnie trwa procedura weryfikacji


i opiniowania propozycji przedsięwzięć.


 
Mieszkańcy Giżycka mogli składać swoje propozycje od 17 czerwca do 15 lipca, zgodnie z następującymi zasadami:
– propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat,
– nie było ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę,
– propozycję każdego projektu należało złożyć na formularzu określonym przez Burmistrza Giżycka,
– zgłaszane projekty musiały dotyczyć wybranej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku,
– propozycja projektu musiała zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat,
– propozycje projektów należało zgłosić: listownie lub osobiście, lub drogą elektroniczną,
kosztorys propozycji projektu nie mógł przekroczyć kwoty 25 tys. zł (warunek ten nie dotyczył tylko jednej z pięciu kategorii, tj. infrastruktury, architektury i urbanistyki).
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły 22 propozycje projektów:
1)   sport – 3,
2)   kultura – 5,
3)   ekologia – 2,
4)   edukacja – 7,
5)   infrastruktura, architektura i urbanistyka – 5.
 
 
L.p.TytułSzacunkowa wartość
 
SPORT
1.1.Tenis dla wszystkich – bezpłatne ogólnodostępne korty tenisowe25 000,00 zł
2.2.Wyposażenie w sprzęt sportowy kompleksów boisk „Orlik” (przy SP 7 oraz SP 2)20 870,00 zł
3.3.Windsurfing w Giżycku25 000,00 zł
 
KULTURA
4.1.XXIII Dni Kultury Ukraińskiej Giżycko 202024 800,00 zł
5.2.Nieustający Festiwal Filmów Ważnych24 900,00 zł
6.3.Cykl warsztatów kreatywnych8 000,00 zł
7.4.IV Giżycka Konferencja Bliskości20 000,00 zł
8.5.Organizacja dnia otwartego „Mazury Hip Hop Festiwalu Giżycko 2020”25 000,00 zł
 
EKOLOGIA
9.1.Karma dla bezdomnych kotów10 000,00 zł
10.2.Kwiatowa wiosna nad Niegocinem25 000,00 zł
 
EDUKACJA
11.1.Z tenisem za pan brat – bezpłatna nauka tenisa ziemnego25 000,00 zł
12.2.Cykl warsztatów rodzicielskich10 000,00 zł
13.3.Edukacyjne tablice dla żeglarzy23 000,00 zł
14.4.Poezja łączy, a nie dzieli24 100,00 zł
15.5.Hip Hop na zdrowie – edukuj się!25 000,00 zł
16.6.Wymiana młodzieży polsko-litewskiej25 000,00 zł
17.7.Butelkomat – automat do skupu zużytych butelek plastikowych20 000,00 zł
 
INFRASTRUKRURA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
18.1.Chodnik przez park łączący ulice Sienkiewicza i Gdańską w mieście Giżycku50 000,00 zł
19.2.Budowa alejki cmentarnej na cmentarzu przy Alei 1 Maja w Giżycku od bramy nr 250 000,00 zł
20.3.Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku50 000,00 zł
21.4.Monitoring na osiedlu Staszica21 475,80 zł
22.5.Osiedlowy parking50 000,00 zł

 
Przypomnijmy, że aktualnie projekty są weryfikowane według następujących kryteriów:
 1. Zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 2. Teren / obiekt w przypadku inwestycji jest własnością Miasta (z wyłączeniem projektów dotyczących budynków i posesji szkół i przedszkoli oraz z wyłączeniem budynków będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna).
 3. W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenach niebędących własnością Miasta warunkiem rozpatrywania jest posiadanie, przez Gminę Miejską Giżycko, tytułu prawnego do nieruchomości, uprawniającego do realizacji projektu i po zrealizowaniu gwarantującego ogólnodostępność powstałych nakładów inwestycyjnych przez wskazany okres, np. w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a właścicielem terenu.
 4. Zadanie jest możliwe do wykonania w roku, którego dotyczy edycja GBO.
 5. Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Koszt zadania jest realny i mieści się w zakładanej kwocie wydatków dla danej kategorii.
 8. Opis zadania jest jednoznaczny.
 9. Lokalizacja jest jednoznaczna.
 10. Realizacja zadania spełnia wymóg ogólnodostępności:
  – projekty inwestycyjne: dostępność dla wszystkich mieszkańców przez cały czas eksploatacji,
  – projekt „miękkie” powinny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i zlokalizowane w przestrzeni publicznej.

 
Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach GBO 2020 wynosi 250 tys. zł:
 • sport – 50 000 zł,
 • kultura – 50 000 zł,
 • ekologia – 50 000 zł,
 • edukacja – 50 000 zł,
 • infrastruktura, architektura i urbanistyka – 50 000 zł.

 
Na sierpień zaplanowano spotkania Zespołu ds. GBO 2020, którego zadaniem będzie zaopiniowanie każdej propozycji przedsięwzięcia, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego. Kolejne etapy, czyli Lokalne Spotkanie Mieszkańców oraz głosowanie odbędą się we wrześniu.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt z Magdaleną Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej UM w Giżycku (e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel.: 87 732 41 37 / 87 732 41 52).
 

Wszystko o Giżyckim Budżecie Obywatelskim na stronie www.gbo.gizycko.pl