Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Giżycka

Projekt "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Giżycka na lata 2023 -2030 - aktualizacja" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Giżycka na lata 2023-2030 - aktualizacja" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Giżycka na lata 2023-2030 - aktualizacja" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu do 12 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w godzinach urzędowania oraz dostępny w BIP Urzędu pod adresem: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/678138/ogloszenie_burmistrza_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wszyscy zainteresowani maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu Planu i prognozy odziaływania na środowisko w podanym wyżej terminie. Uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Uwagi lub wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie tutejszego Urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: urzad@gizycko.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Giżycka.

 

Więcej informacji: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1219/wiadomosc/659545/plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_gizycka_na_lata_202320

 

Z poważaniem

Maria Czetyrbok

Pełnomocnik Burmistrza ds. Strategii i Rozwoju Miasta