Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2021 roku | Trwa nabór wniosków

Do 31 stycznia 2022 r. można składać wnioski w sprawie przyznania dorocznych nagród Burmistrza w dziedzinie sportu za osiągnięcia w 2021 roku.
 
Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

UWAGA:

 1. Po złożeniu wniosku w wersji papierowej, prosimy o niezwłoczne przesłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl , najpóźniej do 4 lutego 2022 r. 
 2. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku jest złożenie następujących dokumentów:
  a) wypełnionego i podpisanego wniosku,
  b) wypełnionej i podpisanej (przez kandydata) klauzuli,
  c) wypełnionej i podpisanej (przez osobę zgłaszającą) klauzuli.


Zasady przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu:

 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, związków sportowych, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, trenerów, instytucji i jednostek realizujących zadania z zakresu sportu oraz osób fizycznych.
 2. Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się do dnia 31 stycznia każdego roku.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
 4. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  - złożenia po terminie,
  - cofnięcia przez wnioskodawcę,
  - rezygnacji kandydata,
  - braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
 5. Wyróżnienia przyznaje się wyłącznie w formie rzeczowej, tj. statuetek i dyplomów.
 6. Nagrody przyznaje się w formie rzeczowej oraz pieniężnej.
 7. Nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych mogą być przyznane:
  - zawodnikom sportów indywidualnych, którzy posiadają licencję sportowca oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu co najmniej mistrzostw Polski, osiągając co najmniej trzecie miejsce,
  - zawodnikom sportów drużynowych jedynie w przypadku, gdy drużyna awansowała do wyższej klasy lub utrzymała się na dotychczasowym szczeblu rozgrywek, z zastrzeżeniem, że trenerzy lub kluby sportowe mogą zgłosić do pięciu osób z klubu (do wniosku należy dołączyć licencję związku sportowego),
  trenerom,
  - działaczom na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
 8. Nagroda finansowa nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 9. Zawodnikom dyscyplin zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 30% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny, określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości nagrody określonej w punkcie 8.
 10. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

Więcej informacji:

 1. Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym (w związku z ustawą o sporcie z 25 czerwca 2010 r. nie obowiązują zapisy dotyczące stypendiów sportowych)
 2. Zarządzenie nr 517/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z 12 stycznia 2018 r.

Przypominamy także o trwającym naborze wniosków o nagrody w dziedzinie kultury

Termin składania wniosków - 30 kwietnia

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Pomichowską z Biura Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116), nr tel.: 87 7324 137/152,
e-mail:
katarzyna.pomichowska@gizycko.pl
 

Opracowanie:

K. Pomichowska