Nagrody w dziedzinie KULTURY | Trwa nabór

Do 30 kwietnia 2022 r. można składać wnioski w sprawie przyznania dorocznych nagród Burmistrza w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2021 roku.
 
Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

UWAGA:

Po złożeniu wniosku w wersji papierowej, prosimy o niezwłoczne przesłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl , najpóźniej do 6 maja 2022 r. 

 

Szczegóły, dotyczące przyznania nagród z zakresu kultury:

 •  nagrody mogą otrzymywać mieszkańcy Giżycka oraz osoby, których działalność związana jest z Giżyckiem,
 •  Burmistrz może przyznać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
  1) radnych,
  2) stowarzyszeń zrzeszających twórców,
  3) instytucji kultury,
  4) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,
 • wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
  2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
  3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury,
 • w razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia,
 • wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  1) złożenia po terminie,
  2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
  3) rezygnacji kandydata,
  4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest dostarczenie następujących dokumentów:
a) wypełnionego i podpisanego wniosku*
b) wypełnionej i podpisanej (przez kandydata) klauzuli,
c) wypełnionej i podpisanej (przez osobę zgłaszającą) klauzuli.

 

Wypełnione wnioski* należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

UWAGA: po złożeniu wniosku*, bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie go w wersji elektronicznej na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, najpóźniej do 6 maja 2022 r.

 

Brak wzoru formularza wniosku – uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. określa natomiast informacje, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie nagrody.


Szczegółowe informacje:

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU) 


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Pomichowską z Biura Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116), nr tel.: 87 7324 137/152,
e-mail: 
katarzyna.pomichowska@gizycko.pl