Nagrody w dziedzinie KULTURY | Trwa nabór

Do 2 maja 2023 r. można składać wnioski w sprawie przyznania dorocznych nagród Burmistrza w dziedzinie kultury za osiągnięcia w 2022 roku. Nagroda to docenienie wyjątkowych inicjatyw w dziedzinie twórczości artystycznej, ciekawych projektów lub działań mających wpływ na mieszkańców Giżycka, a także rozwój i promocję naszego miasta.

Nagrody burmistrza w dziedzinie kultury przyznawane są w Giżycku od 2006 roku i trafiają w ręce wybitnych osobowości, osób współtworzących kulturalne Giżycko i wywierających duży wpływ na kierunek rozwoju kultury w naszym mieście. Bo bez kultury nie istniejemy.

 

Nagrody przyznaje Burmistrz z inicjatywy własnej lub na wniosek radnych, stowarzyszeń zrzeszających twórców, instytucji kultury, środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego. Burmistrz może ustanawiać i przyznawać nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym. Nagrody mogą otrzymać mieszkańcy Giżycka oraz osoby, których działalność związana jest z Giżyckiem. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ

DO 2 MAJA 2023 ROKU!


Szczegóły, dotyczące przyznania nagród z zakresu kultury:

 •  nagrody mogą otrzymywać mieszkańcy Giżycka oraz osoby, których działalność związana jest z Giżyckiem,
 •  Burmistrz może przyznać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
  1) radnych,
  2) stowarzyszeń zrzeszających twórców,
  3) instytucji kultury,
  4) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,
 • wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
  2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
  3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury,
 • w razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia,
 • wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  1) złożenia po terminie,
  2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
  3) rezygnacji kandydata,
  4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia złożonego zgłoszenia jest dostarczenie
wypełnionego i podpisanego wniosku z klauzulą informacyjną (wniosek .pdf ), (wniosek .doc)

 

Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko do 2 maja 2023 r.

 

UWAGA: po złożeniu wniosku, bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie go w wersji elektronicznej (edytowalnej), na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.plnajpóźniej do 5 maja 2023 r.

 


Szczegółowe informacje:

 

Zarządzenie nr 1058/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie dorocznych nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU) 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Pomichowską z Biura Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116), nr tel.: 87 7324 137/152,
e-mail: 
katarzyna.pomichowska@gizycko.pl


 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |