Mikroplastik w naszych jeziorach? Oni to sprawdzą

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim bierze udział w projekcie mającym na celu zbadanie naszych jezior pod kątem zawartości mikroplastiku, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych.

Liderem projektu “Lakes connect – Building networking hub for units interested in lakes protection in Baltic Sea tourist regions” w ramach programu Interreg Baltic Sea Region jest Centrum Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a FOWJM występuje w roli partnera. Projekt jest realizowany przez Grupę Badawczą – Analityczne Centrum Eksperckie – kierowaną przez prof. dr hab. Ewę Bulską.

Spotkanie przy komputerach

 

W ramach projektu jednostki naukowe z trzech krajów nadbałtyckich, tj. Polski, Litwy i Łotwy, przeprowadzą pilotażowe badania jakości wód w wybranych zbiornikach wodnych, pod kątem zawartości mikroplastiku, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych. Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej sieci jednostek zainteresowanych rozwiązaniami ograniczającymi wpływ turystyki na jakość wód śródlądowych. 

 

W  spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w terminie 11-12.01.2023 r. w Warszawie, uczestniczyli wszyscy partnerzy oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wód Polskich, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Głównym celem spotkania była wymiana poglądów oraz uzgodnienie kolejnych kroków realizowanych w projekcie. Omówiono wszystkie sprawy związane z realizacją projektu, przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem i zasadami komunikacji w projekcie. Przedstawiciel każdego kraju opowiedział o systemie monitoringu wód w krajach partnerskich. W drugim dniu spotkania, wszyscy uczestnicy podpisali umowę partnerską.

FOWJM - Mikroplastik spotkanie w Warszawie 11-12.01.2023FOWJM - Mikroplastik spotkanie w Warszawie 11-12.01.2023FOWJM - Mikroplastik spotkanie w Warszawie 11-12.01.2023FOWJM - Mikroplastik spotkanie w Warszawie 11-12.01.2023

 

Ważnym punktem było omówienie spraw dotyczących planowania badań pilotażowych zanieczyszczenia mikroplastikiem jezior związanego z ruchem turystycznym. Ponadto zaplanowano dodatkowe działania nakierowane na kształcenie uczniów szkół w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom mikroplastikiem. Spotkanie pozwoliło na szczegółowe omówienie badań pilotażowych oraz zaplanowanie poszukiwań „ekologicznych rozwiązań” dotyczących ochrony jezior w Polsce, Łotwie i Litwie.

 

Opracowane wyniki będą miały na celu zdefiniowanie problemów, a także poszukiwanie rozwiązań zapobiegających i zmniejszających zanieczyszczenie wód w miejscach turystycznych. Wczesne określenie problemu oraz stworzenie strategii dot. pojawiających się zagrożeń w jeziorach, może wpłynąć na poprawę jakości oraz zapobieganie emisji szkodliwych substancji do wody.

 


Partnerzy projektu: Latvian Institute of Aquatic Ecology, Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Foundation for the Protection of the Great Masurian Lakes, Gulbene Municipality

 

Informacje i zdjęcia: 

Magdalena Fuk

Prezes Zarządu FOWJM