LXXXVI Sesja Rady Miejskiej | 30 sierpnia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 30 sierpnia (środa) 2023 r.
o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXXV/9/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 28.06.2023 r.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2024 dla Miasta Giżycka.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 205020 N ul. Gen. Orlicz-Dreszera w Giżycku. PROJEKT NR 1
 8. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 2
 9. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 3
 10. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 4
 11. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 5
 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 6
 13. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
 14. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 8
 15. Projekt uchwały w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 18 lipca 2023 r. sygn.. akt II SA/O1398/23 stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Giżycku z 5 kwietnia 2023 r. nr LXXXII/37/2023. PROJEKT NR 9
 16. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
  o kandydatach na ławnika. PROJEKT NR 10
 17. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika. PROJEKT NR 11
 18. Zamknięcie sesji.

 

 

Termin posiedzenia komisji:

 

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Finansów i Gospodarki - 28.08.2023r.  (poniedziałek)  godz. 15.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku
al. 1 Maja 14.