Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Lodowisko

Fala

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych ZAPRASZA!

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych ul. Królowej Jadwigi 7D, 11-500 Giżycko MOSiR - kierownik Roman Chomicz tel. 530 283 777.

 

 

Lodowisko jest czynne codziennie:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00 (w tym w godz. 8.00-14.00 w ramach zajęć z W.F. z lodowiska korzystają szkoły, w godz. 16.00- 22.00 – sekcje rekreacyjne MOSiR lub  klienci indywidualni)

• w weekendy w godz. 8.30-22.00

• ferie i dni wolne od pracy wg grafików specjalnych

Aktualny rozkład na stronie: www.lodowiskogizycko.pl

CENNIK USŁUG

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY  I REKLAMY

Skutecznie, efektywnie, trwale i relatywnie tanio możecie Państwo przekazać informację o swojej firmie, usługach, produktach czy marce. Zachęcamy do zareklamowanie się na bandach giżyckiego lodowiska (krytego i całorocznego). Miesięczna reklama to koszt:  12,30 lub 24,60 bruttu za m2 ekspozycji banneru, w zależności od lokalizacji na bandzie. Wwdług  prowadzonych przez nas  statystyk odwiedzin, to jedynie w okresie od lipca do grudnia 2016r. z naszych usług skorzystały 25 324 osoby. 

 

REGULAMIN

UCHWAŁA Nr XLIV/69/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r.  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt  4, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala  co na następuje:

§ 1  Ustala się regulamin korzystania z lodowiska przy ul. Królowej Jadwigi w Giżycku.

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady /-/ dr Marian Lemecha 

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/69/10 Rady Miejskiej  z dnia 9 września 2010r.

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Lodowisko jest obiektem Gminy Miejskiej Giżycko administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie;- od poniedziałku do piątku; w godzinach 8.00-22.00 (w tym; w godzinach 8.00-14.00- w ramach zajęć z W.F. z lodowiska korzystają szkoły, w godz. 16.00- 22.00 – klienci indywidualni ).
 3. W weekendy, dni wolne od pracy, ferie - lodowisko jest dostępne dla klientów indywidualnych od   10.00-22.00.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
 5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet,  który należy zachować do kontroli.
 6. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 300 osób.
 8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.
 10. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
 11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 12. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
 13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.; jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych  niebezpiecznych zabaw,
  • wprowadzania zwierząt,
  • chodzenia na łyżwach po holach i terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 14. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów,  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 15. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych
 16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

 

Przewodniczący Rady /-/ dr Marian Lemecha