Konsultacje społeczne komunikacja miejska | wyniki

Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących lokalnego transportu publicznego w Giżycku

Wprowadzenie

W dniach od 8 maja 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Giżycka zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania lokalnego transportu publicznego na terenie miasta Giżycka.

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i uwag mieszkańców miasta Giżycka na temat ich potrzeb i oczekiwań w sprawie funkcjonowania lokalnego transportu publicznego w Giżycku. Zamierzeniem konsultacji było dotarcie do jak największej liczby użytkowników komunikacji oraz poznanie ich zdania      w przedmiotowym zakresie.

 

Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji było zapoznanie się:

ze zdaniem mieszkańców co do właściwego funkcjonowania komunikacji (godziny przyjazdów i odjazdów, przebieg linii komunikacyjnych),

z najczęściej obieranymi kierunkami podróży,

z propozycją utworzenia nowych linii komunikacyjnych i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów kosztem likwidacji niektórych przystanków,

z częstotliwością przejazdu autobusów w kierunku cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie koło Giżycka.

 

Podstawa prawna

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 1146/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących komunikacji publicznej w Giżycku.

 

Przebieg konsultacji

Konsultacje odbyły się w dniach od 8 maja 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku. Wykorzystana została Platforma Konsultacji Społecznych zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej miasta Giżycka www.gizycko.pl. Ankietę można było wypełnić w formie papierowej w punkcie obsługi klienta, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, w Klubie Seniora oraz na terenie Ekomariny w Giżycku. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat oraz:

- posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca – w przypadku głosowania w formie papierowej,

- są zameldowani w Giżycku – w przypadku głosowania w formie elektronicznej.

W oznaczonym czasie trwania konsultacji społecznych wypełnionych zostało 13 ankiet w formie papierowej (3 zostały wypełnione nieprawidłowo) oraz 86 głosów oddano na  Platformie Konsultacji Społecznych zamieszczonej na stronie internetowej miasta (21 ankiet zostało wypełnionych przez osoby nie zameldowane w Giżycku). Po terminie przewidzianym na konsultacje – ankiety nie wpłynęły.

 

W ankiecie zostały zadane cztery  pytania. W wyniku przeprowadzonych konsultacji uzyskano następujące wyniki:

 

1. Czy jest Pani/Pan za ty, aby autobus poruszający się w obrębie Miasta miał skróconą linię, ale kursował częściej? Jeśli TAK, proszę wymienić trzy przystanki, z których korzysta Pan/Pani najczęściej.

- TAK – 48

- NIE – 27

1.1    ul. Suwalska (3 głosy)

1.2    Aleja 1 Maja/ UM Giżycko (4 głosy)

1.3    Plac Grunwaldzki/ ul. Warszawska/ Królowej Jadwigi (5 głosów)

 

2. Czy jest Pani/Pan za tym, aby autobus poruszający się w obrębie Miasta jeździł po dotychczasowej trasie, ale kursował rzadziej?

- TAK – 5

- NIE – 71

 

3. Czy korzysta Pani/Pan z przystanku na cmentarzu komunalnym przy Leśnej w Gajewie koło Giżycka. Jeśli TAK, proszę zaznaczyć kiedy.

- TAK – 16

- NIE – 59

- W SOBOTY - 20

- W NIEDZIELE - 16

- W ŚRODKU TYGODNIA – 13

 

4. Czy potrzebne są nowe lokalizacje przystanków? Jeśli TAK, proszę o wskazanie jednej konkretnej lokalizacji.

- TAK – 46

- NIE – 30

4.1 ul. Przemysłowa (Kostrzewa/CH) (20 głosów)

4.2 Aleja 1 Maja (cmentarz) (2 głosy)

4.3 Kościół Św. Anny ul. K. Jadwigi (2 głosy)

 

Wnioski końcowe

Przeprowadzone konsultacje społeczne spotkały się z dosyć dużym zainteresowaniem społeczeństwa. W szczególności ankiety składane drogą elektroniczną. W konsultacjach brały udział zarówno osoby starsze, jak i młodzież oraz osoby pracujące.

Z ankiet wynika, że miejska linia biegnąca w obrębie granic administracyjnych miasta Giżycka mogłaby zostać skrócona, a kosztem likwidacji najmniej potrzebnych przystanków autobus mógłby wykonać więcej pętli po mieście.

Zdecydowana większość osób nie korzysta z przystanku zlokalizowanego na ul. Leśnej w Gajewie przy cmentarzu komunalnym.

Z ankiet wynika również, że jest potrzeba utworzenia nowych przystanków, obejmujących całą ulicę Przemysłową (20 głosów), począwszy od skrzyżowania z ulicą Suwalską aż do ronda na ulicy Jagiełły/Przemysłowa/Kazimierza Wielkiego. Jest to miejsce, w którym powstało wiele zakładów produkcyjnych zapewniających miejsca pracy/miejsca praktyk zawodowych dla uczniów oraz centra handlowe. Nowe lokalizacje zaproponowano także przy cmentarzu komunalnym na ul. Aleja 1 Maja (2 głosy) oraz przy Kościele św. Anny na ul. Królowej Jadwigi (2 głosy).

 

Sprawozdanie do pobrania

Sprawozdanie przygotowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Giżycko, czerwiec 2023 r.