Lakes Connect | Konferencja i wizyta w Centrum Bioróżnorodności Kumak

Na Mazurach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Interreg „Lakes Connect” pod hasłem „Budowanie sieci kontaktów dla jednostek zainteresowanych ochroną jezior w regionie turystycznym Morza Bałtyckiego”. Omówione zostały wyniki badań pilotażowych na wybranych jeziorach w Polsce, na Litwie oraz Łotwie.  

 

Wstępna inwentaryzacja zanieczyszczeń jezior pozwolić ma na lepszą identyfikację problemu i zwiększyć wiedzę na temat wpływu turystyki na jakość wód. Na Mazurach zbadano pod kątem zawartości mikroplastiku, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych jeziora Krzywa Kuta, Łabap i Jagodne.  

 

Prace obejmowały trałowanie powierzchni wody siatką do połowu mikroplastiku typu Manta, pobór prób wody dla określenia zawartości całkowitego azotu i fosforu oraz pobór prób osadów z najgłębszych miejsc w danym jeziorze i miejsc przybrzeżnych, blisko potencjalnych źródeł zanieczyszczenia oraz pomiary parametrów wody jak temperatura, czy zawartość tlenu w profilu pionowym.  

 

Partnerem międzynarodowego projektu prowadzonego przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW), a dokładnie Grupę Badawczą – Analityczne Centrum Eksperckie, kierowaną przez prof. dr hab. Ewę Bulską, jest giżycka Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Łotewski Instytut Ekologii Wodnej - Latvijas Hidroekoloģijas Institūts (Latvian Institute of Aquatic Ecology), gmina Gulbene na Łotwie - Gulbenes novads (Gulbene Municipality) oraz Izba Handlowo-Przemysłowa i Rzemieślnicza w Szawlach na Litwie - Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts).    

 

interreg-baltic.eu/project/lakes-connect

10 kwietnia 2024 Hotel Tajty, Wilkasy k. Giżycka

W ramach konferencji zaplanowana została również
wizyta studyjna w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej "Kumak" w Urwitałcie nad jez. Łuknajno
.

Odwiedzenie tego niesamowitego miejsca, prowadzonego przez Stację Terenową Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego polecamy wszystkim!

mazury.biol.uw.edu.pl

11 kwietnia 2024 MCBiEP "Kumak" Urwitałt k. Mikołajek

 

Projekt Lakes Connect służy poszukiwaniu rozwiązań minimalizujących wpływ turystyki na czystość jezior i rozwijanie międzyinstytucjonalnego podejścia łagodzącego negatywny wpływ turystyki na zasoby wodne. Celem jest stworzenie międzynarodowej sieci jednostek zainteresowanych rozwiązaniami ograniczającymi wpływ turystyki na jakość wód śródlądowych, nawiązanie współpracy z przedstawicielami nauki, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną  a także z władzami lokalnymi w poszczególnych krajach. Dzięki tak szerokim kontaktom, wiedza i działania różnych instytucji będą się uzupełniały, a efekty jakie zostaną osiągnięte będą trwałe.

 

W ramach projektu jednostki naukowe z trzech krajów nadbałtyckich, Polski, Litwy i Łotwy, przeprowadziły pilotażowe badania jakości wód w wybranych zbiornikach wodnych, pod kątem zawartości mikroplastiku, metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych. Opracowane wyniki będą miały na celu zdefiniowanie problemów, a także poszukiwanie rozwiązań zapobiegających i zmniejszających zanieczyszczenie wód w miejscach turystycznych. Wczesne określenie problemu oraz stworzenie strategii dot. pojawiających się zagrożeń w jeziorach, może wpłynąć na poprawę jakości oraz zapobieganie emisji szkodliwych substancji do wody.

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021–2027  

 

Foto i opracowanie: UM Giżycko gizycko.pl / M. Kulas-Szyrmer