Granty z zakresu OPIEKA SPOŁECZNA | Termin do 14 lutego

 

Przypominamy, że trwa II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie opieki społecznej w 2022 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 LUTEGO 2022 r.

 

Zadanie z zakresu opieki społecznej:

- prowadzenie działań mających na celu wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się (m.in.: mieszkalnictwo, „kręgi wsparcia”, wsparcie specjalistów).

 

Kwota przeznaczona na realizację powyższego zadania wynosi 35 000,00 zł.

W 2021 r. nie  przeznaczono na ten cel żadnych środków.


Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 14 lutego 2022 r.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.

Wkład finansowy oferenta lub środków pozyskanych z innych źródeł musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.

Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w systemie „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku do 14 lutego 2022 r.
 
Przesłanie oferty w terminie wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej.

Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 14 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r.

Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie pocztą po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Link do strony BIP z zarządzeniem

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Pomichowską z Biura Promocji i Polityki Społecznej (adres e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, nr tel.: 87 732 41 37 / 87 732 41 52).