GRANTY 2024 | Nabór ofert | konkurs w zakresie ochrony zwierząt – opieki nad kotami wolno żyjącymi

W czwartek, 29 lutego 2024 r. Burmistrz Miasta Giżycka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie ochrony zwierząt w roku 2024 – opieki nad kotami wolno żyjącymi.

Kwota przeznaczona na konkurs: 120 000 zł.

Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 marca do 10 grudnia 2024 r.

 

GRANTY

 

Składanie ofert

Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl. Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 29 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r.

Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko), lub przez ePUAP, najpóźniej do 22 marca 2024 r.

 

O przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Giżycku lub data, w której oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Dofinansowanie

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
Wkład własny oferenta (finansowy lub pozafinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 

Odrzucenie ofert

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu,  w szczególności:

  1. złożone przez oferentów nieuprawnionych,
  2. niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,
  3. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
  4. bez minimalnego wkładu własnego oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,
  5. z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.

Informacja o konkursie

Ogłoszenie o konkursie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku 

 

Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).


 

Opracowanie: K. Pomichowska