GRANTY 2023 | Nabór ofert

W środę, 16 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta Giżycka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka na rok 2023.

Konkursy ogłoszono w sześciu kategoriach i na każdą przeznaczono określoną kwotę:

  • ochrona zdrowia – 100 000 zł,
  • pomoc społeczna  – 72 500 zł,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125 000 zł,
  • sport i kultura fizyczna – 438 000 zł,
  • ochrona zwierząt – 140 000 zł,
  • ekologia – 37 500 zł.

GRANTY
 
Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 8 grudnia 2022 r.
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
Wkład własny oferenta (finansowy lub pozafinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 
Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
 
Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) najpóźniej do 8 grudnia 2022 r. do godz. 15.30.

 

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu,
a w szczególności:

 

a) złożone przez oferentów nieuprawnionych,

b) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,

c) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,

d) bez minimalnego wkładu własnego (finansowego lub niefinansowego) oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,

e) z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.


Przesłanie oferty w terminie do 8 grudnia 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona także w formie pisemnej.

 

Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 16 listopada 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.
Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. 


Zarządzenie nr 1033/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport i kultura fizyczna, ochrona zwierząt, ekologia

Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji
 i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).