GRANTY 2021 | Oferty klubów tylko do 15 stycznia

GRANTY 2021


NABÓR OFERT


KLUBÓW SPORTOWYCH


  Trwa otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych (na rzecz mieszkańców Giżycka) w 2021 r. w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Oferty należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 15 stycznia 2021 r. Kwota przeznaczona na ten cel, podobnie jak w zeszłym roku, wynosi 250 tys. zł.   WAŻNE


 • Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
 • Wkład własny oferenta (finansowy lub niefinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 • Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 • Przesłanie oferty wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej.
 • Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 16 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.

  CO ZAWIERA PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA OFERTA?


 • Oferta z generatora wniosków "WITKAC".
 • Potwierdzenie złożenia oferty z generatora wniosków "WITKAC".
 • Ewentualne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
 • Ofertę należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) najpóźniej do 15 stycznia 2021 r. (liczy się data nadania).

NIEPRAWIDŁOWO ZŁOŻONE OFERTY PODLEGAJĄ ODRZUCENIU (takie, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności):


 • Złożone przez oferentów nieuprawnionych.
 • Niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione.
 • Niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.
 • Bez minimalnego wkładu własnego oferenta w wysokości co najmniej 10,00%.
 • Z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.

  ZARZĄDZENIE NR 494/2020 BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO.  


 


Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Magdalena Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52). Przeczytaj także /granty-2021-nabor-ofert-klubow-sportowych/   Print Friendly, PDF & EmailDrukuj