GRANTY 2021 | NABÓR OFERT KLUBÓW SPORTOWYCH

We wtorek, 15 grudnia 2020 r., Burmistrz Giżycka ogłosił otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych (na rzecz mieszkańców Giżycka) w 2021 r. w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Oferty realizacji zadań publicznych należy składać poprzez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 15 stycznia 2021 r.   Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny oferenta (finansowy lub niefinansowy) musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania. Termin realizacji zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.   Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków „WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) najpóźniej do 15 stycznia 2021 r.   Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:


  1. a) złożone przez oferentów nieuprawnionych,
  2. b) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,
  3. c) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
  4. d) bez minimalnego wkładu własnego oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,
  5. e) z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.

  Przesłanie oferty wyłącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, jeśli oferta nie została złożona w formie pisemnej. Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 16 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.  


 


ZARZĄDZENIE NR 494/2020 BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO.


 


Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela Magdalena Telak z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).


 


Opracowanie: M. Telak