Granty 2018 - wyniki II konkursu z zakresu kultury

W środę, 25 kwietnia 2018 r., Burmistrz Giżycka zatwierdził (zarządzenie nr 611/2018) podział środków finansowych w II konkursie ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


 


Przypominamy Państwu, że zgodnie z III częścią zarządzenia nr 564/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert:


– w przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez oferenta zaktualizowanego kosztorysu zadania, dostosowanego do przyznanej kwoty dotacji, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert,


– w uzasadnionych przypadkach, np. gdy oferent ubiega się o środki finansowe z innych źródeł, o wysokości, których otrzyma informację w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku właściwe wyjaśnienie w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników,


niezłożenie aktualizacji kosztorysu bądź wyjaśnienia w/w terminie będzie jednoznaczne z odmową przyjęcia dotacji przez oferenta.


      Tekst: Magdalena Telak