ELEKTRO-INSTALATOR Marek Brzozowski

  • Nazwa firmy

    ELEKTRO-INSTALATOR Marek Brzozowski

  • Nazwa skrócona

    Elektro-Instalator

  • Adres

    ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 12/25, 11-500 Giżycko

Branża
Kompleksowe usługi w zakresie:

Instalacji elektrycznych (montaż, demontaż, konserwacja instalacji elektrycznych, odgromowych, oświetlenia zewnętrznego w obiektach handlowych, przemysłowych
i mieszkalnych);


Przyłącza energetyczne - nowe oraz wymiana z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz obiektu;
Zasilanie placów budów;
Dokumentacja - do odbioru obiektów przez Nadzór Budowlany;
Podłączanie domowego sprzętu AGD oraz płyt grzewczych wraz z gwarancją;
Pomoc w uzgodnieniu warunków technicznych i projektów przyłączy elektrycznych w Zakładzie Energetycznym;
Instalacje elektryczne - usuwanie awarii;
Modernizacja tablic elektrycznych - z bezpieczników topikowych (wkręcanych) na bezpieczniki nowego typu;
Pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe):
* badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),
* pomiar rezystancji izolacji,
* badania wyłączników różnicowo-prądowych,
* pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych,
* sprawdzanie oraz pomiar połączeń ochronnych i wyrównawczych.

oraz:

- montowanie instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego,
- wbudowywanie wentylatorów, dmuchaw i innych urządzeń wprowadzających powietrze w ruch w układy przewodowo-instalacyjne,
- montowanie kształtek i armatury w układy sieciowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych za pomocą złączy gwintowych i kołnierzowych,
- wbudowywanie urządzeń pobierających powietrze (czerpnie) i urządzeń wyrzucających powietrze (wyrzutnie),
- montowanie urządzeń regulujących jakość oraz natężenie przepływu powietrza w układzie,
- wbudowywanie w układy wentylacyjne urządzeń nagrzewających powietrze (nagrzewnice),