Dzieci z Ukrainy w giżyckich szkołach | KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie przyjmowania do szkół oraz organizacji
oddziałów przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych w Giżycku.

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci w wieku 7-15 lat z Ukrainy, które przebywają w Giżycku,  powinni  zgłaszać się do szkół podstawowych, aby zapewnić im realizację obowiązku szkolnego.

Uczniowie będą przyjmowani do szkoły na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) i kwalifikowani do poszczególnych oddziałów na podstawie dokumentów z poprzedniej szkoły. Brak dokumentów nie stanowi przeszkody – w takiej sytuacji kwalifikacja odbędzie się na podstawie rozmowy.

 

Dane teleadresowe szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko:

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gimnazjalna 1- tel. 87 428 24 16 , e-mail: sp1@gizycko.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Warszawska 39- tel. 87 428 25 38, e-mail: sp2@gizycko.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wiejska 50, tel. 87 428 21 35, e-mail: sp3@gizycko.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 3 Maja 21, tel. 87 428 36 68, e-mail: sp4@gizycko.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wodociągowa 8, tel. 87 428 90 60, e-mail: sp7@gizycko.pl

W Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku funkcjonuje Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego oraz Religii Greckokatolickiej.

 

Oddziały przygotowawcze dla dzieci ukraińskich.

W Szkołach Podstawowych nr 1, nr 4 i nr 7 są organizowane oddziały przygotowawcze. Ich powstanie będzie uzależnione od liczby zapisanych dzieci i możliwości organizacyjnych danej szkoły. 

 

 1. Dla kogo są organizowane oddziały przygotowawcze?

Oddziały przygotowawcze są organizowane w szkołach zarówno dla osób niebędących obywatelami polskimi, jaki i dla polskich obywateli, którzy  podlegają obowiązkowi szkolnemu a nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki w klasach ogólnodostępnych.

 1. Jak jest zorganizowany taki oddział?
 • Oddział jest organizowany dla maksymalnie 25 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani przez zespół powołany przez dyrektora szkoły. Okres nauki w takim oddziale trwa do zakończenia zajęć w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany. Okres ten w zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych uczniów może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.
 • Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy będą wspomagani przez pomoc nauczyciela – osobę ze znajomością języka ukraińskiego oraz języka polskiego. Zadaniem tej osoby będzie udzielanie pomocy uczniom w kontaktach z nauczycielem prowadzącym lekcje.
 • W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację zajęć w klasach łączonych odpowiednio dla klas szkoły podstawowej:

a) I-III dzieci w wieku 7-9 lat, tygodniowa liczba godzin zajęć 20,
b) IV-VI dzieci w wieku 10-12 lat, tygodniowa liczba godzin zajęć 23,

c) VII-VIII dzieci w wieku 13-15 lat, tygodniowa liczba godzin zajęć 26.

 

W ramach zajęć w oddziale przygotowawczym wszystkie dzieci z Ukrainy będą uczyły się języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. 

 1. Pozostałe Szkoły Podstawowe – nr 2 i nr 3 również przyjmują dzieci z Ukrainy, które będą uczyły się w oddziałach ogólnodostępnych z polskimi dziećmi.


Інформація щодо вступу до шкіл та організації підготовчих відділень

для дітей з України в початкових школах у Ґіжицьку.

 

Батьки (опікуни) дітей віком від 7 до 15 років з України, які перебувають у  Ґіжицьку, повинні звернутися до початкових шкіл для запису своїх дітей для забезпечення їх обов'язкової освіти.

Учні будуть записані до школи на внесок одного з батьків (опікуна) і будуть розподілені на окремі відділи на підставі документів з попередньої школи. Відсутність документів не є перешкодою – в цьому випадку кваліфікація буде на основі розмови.

 

Контактні дані шкіл, для яких керівним органом є муніципалітет Ґіжицько:

 • Початкова школа No 1, вул. Гімназіальна 1 (Gimnazjalna 1), тел. 87 428 24 16, e-mail: sp1@gizycko.pl
 • Початкова школа No 2, вул. Варшавська 39 (Warszawska 39),  тел. 87 428 25 38, e-mail: sp2@gizycko.pl
 • Початкова школа No 3 з інтеграційними класами, вул. В'єйська 50 (Wiejska 50), тел. 87 428 21 35, e-mail: sp3@gizycko.pl
 • Початкова школа No 4, вул. 3 Майя 21 (3 Maja 21), тел. 87 428 36 68, e-mail: sp4@gizycko.pl
 • Початкова школа No 7, вул. Водоціонгова 8 (Wodociągowa 8),  тел. 87 428 90 60, e-mail: sp7@gizycko.pl

У початковій школі No7 в Ґіжицьку працює Міжшкільний пункт навчання української мови та греко-католицької релігії.

 

Підготовчі відділення для українських дітей.

У початкових школах No1, No4 та No7 організовуються підготовчі відділення. Їх створення буде залежати від кількості записаних дітей і організаційних можливостей даної школи.

 1. Для кого організовані підготовчі відділення?

Підготовчі відділення організовуються в школах як для дітей, які не є громадянами Польщі, так і для дітей, які є громадянами Польщі, які підлягають обов'язковому навчанню i не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для використання освіти.

 1. Як організованe такe відділення?
 • Bідділення організованe для максимум 25 учнів, які були вибрані кваліфікаційною командою, призначеною директором школи. Період навчання y такому відділенні триває до закінчення занять у навчальному році, в якому був кваліфікований учень. Цей період, в залежності від прогресу навчання учня і освітніх потреб, може бути скорочений або продовжений, не довше, ніж один навчальний рік.
 • Уроки на підготовчому відділенні проводять вчителі окремих предметів, які будуть підтримані людинoю зі знанням української та польської мов. Завданням цієї людини буде допомога учням в контактах з вчителем, який проводить уроки.
 • У підготовчому відділенні дозволяється організовувати заняття в поєднаних класах, відповідно для класів початкових шкіл:

а) I-III – діти 7-9 років, кількість годин уроків протягом тижня – 20,

б) IV-VI – діти 10-12 років, кількіaсть годин уроків протягом тижня – 23,

в) VII-VIII – діти 13-15 років, кількість годин уроків протягом тижня – 26.

Під час уроків у підготовчому відділенні всі діти з України вивчатимуть польську мову 6 годин на тиждень.

 1. Інші початкові школи – No2 та No3 також приймають дітей з України, які навчатимуться на заняттях з польськими дітьми.

Informacja: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Fot. pixabay.com