Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

CIS Centrum Integracji Społecznej

Fala

Centrum Integracji Społecznej w Giżycku

ul. Pionierska 13
11-500 Giżycko

/CIS mieści się w dawnej siedzibie SP 6/

Placówką kieruje Małgorzata Bogdanowicz
cis@gizycko.pl

tel. 505 601 680;  798 610 466

 

Centrum funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy Giżycka i zostało stworzone z myślą o przywróceniu do życia społecznego i zawodowego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym: bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, powracających z zakładów karnych.

 

Praca z nimi skupia się w pierwszej kolejności na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społecznych, by w dalszej kolejności mogli odnaleźć się na otwartym rynku pracy.

 

 

Kluczowym narzędziem stosowanym w CIS jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, tzw. IPZS, czyli rodzaj dwustronnej umowy pomiędzy CIS, a uczestnikiem, na podstawie której uczestnik, przez okres 6 - 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 18 miesięcy), od 6 do 8 godzin dziennie, realizuje program integracji społecznej i zawodowej, obejmujący różnorodne formy zajęć indywidualnych i grupowych. Są to przede wszystkim warsztaty przyuczające do pracy w zawodzie, aktywizujące, grupy wsparcia, indywidualne formy wsparcia z elementami terapii, a także zajęcia z przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej, oraz kursy zawodowe. Każdy uczestnik realizujący IPZS otrzymuje świadczenie integracyjne refundowane z Funduszu Pracy, w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych za pierwszy miesiąc uczestnictwa (tzw. „miesiąc próbny”), oraz 100% zasiłku dla bezrobotnych przez pozostałych 11 miesięcy. Ponadto uczestnicy CIS mają zapewniony: jeden posiłek dziennie, odzież roboczą, środki ochrony osobistej, badanie lekarskie oraz szkolenie BHP i ubezpieczenie NNW.

 

Uczestnicy CIS mogą wykonywać odpłatnie różne zadania zlecone (zarówno ze strony jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek jak i osób i firm prywatnych), oferując usługi:

  • opiekuńcze (nad osobami starszymi)
  • gastronomiczne (jako pomoc kuchenna)
  • ogólnobudowlano-produkcyjne (prace związane z produkcją drzewną, drobne remonty: malowanie, szpachlowanie, glazurnictwo itp.)
  • ogrodniczo-porządkowe (związane z utrzymanie i pielęgnowaniem zieleni, wycinką zieleni inwazyjnej, utrzymanie czystości wokół obiektów i posesji itp.).

Warto podkreślić, że CIS nie będzie działał jako konkurencja w stosunku do firm wykonujących podobne usługi na rzecz samorządów czy przedsiębiorstw. Chodzi raczej o uzupełnienie bądź dodatkowe wsparcie tych usług siłami uczestników CIS.

           

Centrum Integracji Społecznej w Giżycku rozpoczęło działalność 4 stycznia 2016 r. Jego powstanie poprzedziło podpisanie Porozumienia Międzygminnego przez burmistrza Giżycka, wójtów: gminy Giżycko, Wydminy, Miłek i Kruklanek.

 

Uczestnicy CIS kierowani są przez ośrodki pomocy społecznej lub przez Powiatowy Urząd Pracy. W pierwszym roku istnienia do CIS zrekrutowanych zostanie 40 osób. Tymczasem podczas pierwszych dwóch tygodni rekrutacji do siedziby CIS zgłosiło się ponad 120 chętnych. Zajęcia z pierwszą grupą zaczęły się już 1 lutego, kolejne w marcu i w kwietniu.