Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD

Fala

 

Nazwa zadania: „Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku”.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rozpoczęcie realizacji projektu: 21 lipca 2021 r.

Zakończenie realizacji projektu: 20 lipca 2022 r.

 

Przedmiotem zadania jest budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz  przebudowa drogi 4KD, w Giżycku wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, kanału technologicznego i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana jest w wschodniej części miasta pomiędzy ulicami: Jagiełły, Przemysłową, Suwalską i Staszica.  W chwili obecnej droga 4 KD posiada nawierzchnię z płyt betonowych – trylinki. Pozostałe odcinki dróg objętych wnioskiem posiadają nawierzchnię gruntową. Na odcinkach dróg 4KD i 5KDD po obu stronach pasa drogowego występuje zabudowa przemysłowo – usługowa. W połowie przebudowywanego odcinka drogi 5KDD zlokalizowane jest skrzyżowanie z drogą 6KDD. Przy drodze 6KDD występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (strona prawa) oraz tereny zielone (strona lewa). Ponadto część drogi 6KDD ( nie objęta wnioskiem) posiada nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Projektowany odcinek łączy się z nią. Drogi 4KD, 5KDD, 6KDD zgodnie z zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidziane są jako drogi publiczne. Po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, uchwałą Rady Miejskiej uzyskają statut publicznych dróg gminnych.

Odcinek nr 1 obejmuje drogę 4KD oraz fragment drogi 5KDD – obie drogi stanowią jeden ciąg komunikacyjny. Na północy droga 4KD poprzez drogę 6KDW łączy się z drogą  powiatową 4415N – ul. Jagiełły. Na południu droga 5KDD łączy się z drogą powiatową 4464N – ul. Suwalską. Odcinek nr 2 obejmuje odcinek drogi 6KDD, która jest fragmentem częściowo zrealizowanego ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową 4462N – ul. Staszica z drogą 5 KDD. Realizacja zadania ma na celu stworzenie podstaw do poprawy warunków transportowych dla mieszkańców ulicy 6KDD i ulic przyległych oraz przede wszystkim przedsiębiorcom, gdyż przy planowanej inwestycji zlokalizowane są liczne obiekty handlowe, usługowe, firmy budowlane, hurtownie, zakłady przemysłowe. Dzięki budowie/przebudowie, zostanie ułatwiony również dostęp do dwóch kotłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku. Przejazd drogą w czasie opadów deszczu bądź porą zimową jest znacznie utrudniony. Brak jest chodników i nawierzchni zjazdów. Na dzień dzisiejszy wody opadowe odprowadzane są na tereny przyległe.         

 

Wartość projektu:   1 862 960, 24 zł

Wartość dofinansowania:  921 028, 84 zł

 

W ramach robót budowlanych przewidziano:

 1. W zakresie dróg 4 KD + 5 KDD – (łączna długość odcinka 311 mb.):
 • przebudowę nawierzchnię jezdni,
 • budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej oraz pobocza z kruszywa,
 • budowę/ przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia,
 • przebudowę kolizyjnego uzbrojenia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • docelową stałą organizację ruchu.

 

 1. W zakresie drogi 6 KDD – (długość 75 mb.),
 • przebudowę nawierzchni jezdni,
 • budowę jednostronnego chodnika i pobocza,
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • docelową stała organizację ruchu.

 

W wyniku realizacji zadania:

 • wzrośnie mobilność mieszkańców;
 • ulegnie poprawie bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • stworzą się nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych przy podstawowych pracach związanych z realizacją zadania;
 • zwiększy się liczba ciągów pieszych;
 • wzrośnie konkurencyjność Gminy Miejskiej Giżycko a tym samym całego regionu;
 • poprawią się warunki działalności firm już funkcjonujących w rejonie planowanej inwestycji, co pośrednio przyczyni się do podniesienia ich konkurencyjności;
 • podniesie się poziom przedsiębiorczości wśród ludności lokalnej;
 • ulegnie poprawie jakość życia mieszkańców przyległych terenów.