9 maja obchodzimy Dzień Europy

9 maja obchodzimy Dzień Europy. To święto upamiętniające tzw. Plan Schumana, przedstawiony w 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Plan stał się podwalinami dzisiejszej Unii Europejskiej. W tym roku Dzień Europy ma szczególny wydźwięk, ponieważ obchodzimy 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Unii Europejskiej zawdzięczamy ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu. Odgrywa ona także ważną rolę w dyplomacji i działa na rzecz promowania tych samych wartości – a także demokracji, podstawowych wolności i praworządności – na całym świecie. 

Unia Europejska to także fundusze unijne, z których Giżycko umiejętnie korzysta

W pierwszej perspektywie finansowej tj. w latach 2007 – 2013 pozyskano dofinansowanie m.in. na zadania:

 1. Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA  w Giżycku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.4. Infrastruktura portowa
  Wartość projektu: 19.728.904,73 zł / Dofinansowanie: 8.807.366,26 zł
 2. Budowa kładki nad ulica Kolejowa oraz torami - łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna
  Wartość projektu: 8.005.647,99 zł / Dofinansowanie: 1.993.525,96 zł
 3. Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin”. Projekt dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: Rewitalizacja miast
  Wartość projektu: 3.810.980 zł / Dofinansowanie : 2.667.686 zł
 4. Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku" Projekt dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  Działanie: Rewitalizacja miast
  Wartość projektu: 3.556.946,83 zł / Dofinansowanie: 2.379.241,73 zł
 5. "Varena i Giżycko: turystycznie przyjazne miasta" Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”
  Wartość projektu: 38 961,00  euro / Dofinansowanie: 33 116,85 euro (85%)

Z funduszy unijnych skorzystali również uczniowie szkół

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko” - Za główny cel projektu postawiono wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Giżycka.
Wartość projektu: 293.052 zł / Dofinansowanie: 100% wartości projektu

 

W drugiej perspektywie finansowej tj. w latach 2014 – 2020 pozyskano blisko 40 mln dofinansowania m.in. na zadania:

 1. Projekt pn. „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją” otrzymał dofinansowanie w ramach IV naboru wniosków w Programie Współpracy V-A Litwa-Polska, złożony wspólnie przez Gminę Miejską Giżycko oraz Administrację Miasta Varena.
  Całkowity budżet projektu: 515 741,81 euro. Gmina Miejska Giżycko Beneficjent wiodący: 267 090,14 euro, dofinansowanie: 227 026,61 euro. Administracja Miasta Varena: 248 651,67 euro, , dofinansowanie: 211 353,91 euro.
 2. Projekt PR/1/045/2018 - Głównym celem wspólnego projektu Miasta Giżycka i Sovieck jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa historyczno-przyrodniczego przygranicznych terenów Giżycka oraz Sowiecka (Rosja) w turystyce w celu podniesienia stopy rozwoju gospodarczego.
  Całkowita wartość zadania: 2 138 571,76 euro Całkowita wartość zadania po stronie Giżycka: 1 223 387,04 euro (w tym dofinansowanie  1 101 048,34 euro)
 3. Projekt pt. "Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim” Celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki i zacieśnianie więzi polsko-litewskich poprzez zwiększanie atrakcyjności rejonów trockiego i giżyckiego, a także inicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej i dostosowanie obiektów dziedzictwa  kulturowego i przyrodniczego: Twierdzy Boyen w Giżycku i Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach do rozwoju turystyki.   
  Wartość projektu ogółem: 999 825,53 euro,  Dofinansowanie UE: 849 851,67 euro
 4. Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” został dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
  Wartość ogółem: 1 648 337,74 zł / Wnioskowane dofinansowanie: 529 787,70zł
 5. Projekt „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka" złożony przez Gminę Miejską Giżycko został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
  Wartość ogółem: 325 693,69 zł / Dofinansowanie projektu z UE: 276 513,94 zł
 6. MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA – Etap I - Wnioskodawcą oraz beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz partnerzy projektu: Miasto Giżycko, Miasto Mrągowo, Gmina Miłki, Powiat Giżycki,  Gmina Orzysz, Gmina Ruciane-Nida, Powiat Piski, Gmina Ryn, Powiat Mrągowski, Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Gmina Mikołajki, Gmina Pisz, Gmina Mrągowo,  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pisz, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Maskulińskie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko.
  Wartość projektu: 61 350 629,28 zł Wkład Funduszy Europejskich:  42 074 998,95 zł
 7. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” Przedmiotem projektu jest kompleksowa i głęboka termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Giżycku:
  - Gimnazjum Nr 1 wraz z salą gimnastyczną przy ul. Gimnazjalnej 1,
  - Gimnazjum Nr 2 wraz z salą gimnastyczną oraz biblioteką przy ul. Warszawskiej 39,
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Drzymały 9,
  - Przedszkole Miejskie Nr 4 przy ul. Jagiełły 3,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. 3 Maja 21,
  - Zespól Szkół Nr 1 przy ul. Wiejskiej 50,
  - budynek wykorzystywany na działalności edukacyjną przy ul. Olsztyńskiej 6A.
  Wartość projektu:  12 304 751,75 zł Współfinansowanie UE:  4 171 667,27 zł Współfinansowanie krajowe  z budżetu państwa: 463 518,58 zł
 8. „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” Przedmiotem projektu jest rozbudowa/modernizacja budynku sanitarno-administarcyjnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z wyposażeniem.
  Wartość projektu:  7 661 466,28 zł / Wkład Funduszy Europejskich:  5 104 341,82 zł
 9. „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne”. Celem głównym projektu jest wzrost potencjału turystycznego Giżycka w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego.
  Wartość projektu: 1 441 468,02 zł / Wkład Funduszy Europejskich: 534 105,35 zł
 10. Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku - Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 40 osób (26K,14M,w tym 11 os. z niepełnosprawnościami – 6 kobiet, 5 mężczyzn) z terenu Giżycka w okresie 24 miesięcy.
  Wydatki kwalifikowalne: 709 145,13 zł / Dofinansowanie: 660 990,03 zł
 11. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”
  Wartość projektu:  4 214 871,20 zł / Dofinansowanie: 2 903 188,06 zł   
 12. „Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni” - dofinansowanie 10 200 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 10 994 805,11 zł.

 

Gmina Miejska Giżycko realizuje zadania dofinansowane w ramach programów rządowych tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (z którego zostały wyremontowane drogi gminne i przejścia dla pieszych na terenie miasta), Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z którego został zrewitalizowany m.in. „Małpi Gaj”), Rządowy Program Odbudowy Zabytków (z którego zostanie wyremontowane ogrodzenie szpitala od strony ul. Warszawskiej).

 

W trzeciej perspektywie finansowej tj. w latach 2021 – 2027 Gmina Miejska Giżycko otrzymała:

 1. 2 035 025,05 zł dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” (środki finansowe  z Krajowego Planu Odbudowy - 1 793 100,00 zł, środki z budżetu państwa - 241 925,05 zł) do budowy miejskiego żłobka.
 2. 850 tyś grantu na realizację zadania pn. "Zwiększenie poziomu cyber bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Giżycku”. Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zestawienie przygotowała: 

Dominika Dusza

Samodzielny referent Biura Projektów

Biuro Projektów Urzędu Miejskiego

 

Tag: Dzień Unii Europejskiej, Unia Europejska, Święto Europy, Polska w Unii