Wnioski do nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury i sportu za rok 2015

Do końca stycznia 2016 r. można składać wnioski w sprawie przyznania dorocznych nagród i wyróżnień burmistrza w dziedzinie sportu za rok 2015. W dziedzinie kultury propozycje przyjmowane będą do końca kwietnia.


Wypełnione wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (parter, pokój nr 7). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gizycko.pl, zakładki: Sport, Kultura. Informacje również poniżej.


NAGRODY W DZIEDZINIE SPORTU


Nagrody sportowe Burmistrza Giżycka dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych są wyrazem uznania dla wysokich wyników sportowych oraz wkładu pracy na rzecz rozwoju sportu. Nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, związków sportowych, klubów sportowych oraz szkół. Do pobrania formularz wniosku.


więcej informacji:

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym


(Uwaga - w związku z ustawą o sporcie z 2010 r., nie obowiązują zapisy dotyczące stypendiów)


NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY


Nagrody przyznaje Burmistrz z inicjatywy własnej lub na wniosek radnych, stowarzyszeń zrzeszających twórców, instytucji kultury, środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego. Burmistrz może ustanawiać i przyznawać nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym. Nagrody mogą otrzymać mieszkańcy Giżycka oraz osoby, których działalność związana jest z Giżyckiem. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.


Wniosek o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury powinien zawierać: 1) dane osobowe kandydata lub kandydatów do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, 2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, 3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury.


więcej informacji:

Uchwała nr XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU) (Uwaga - brak wzoru formularza, uchwała określa natomiast informacje jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie nagrody)