Stypendia, granty i nagrody

Stypendia, granty i nagrody

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia dla uczniów

Fala
Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów
w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

Regulamin przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku

Formularz wniosku

Katalog wydatków kwalifikowanych

 

I. Pomoc taka przysługuje uczniom ,wychowankom ośrodków dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo, słuchaczom kolegiów, u których miesięczna wysokość dochodu w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto na osobę.

 

II. Aby ubiegać się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny uczeń musi także uczęszczać do szkoły ośrodka lub kolegium oraz mieszkać na terenie Gminy Miejskiej Giżycko,

 

III. Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny może złożyć rodzic ucznia lub wychowanka, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły
( kolegium lub ośrodka).

 

IV. O stypendium szkolne ubiegać się można w terminie do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów i do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

 

V. Stypendium przyznawane jest dla ucznia na rok szkolny czyli na 10 miesięcy (od września do czerwca), a dla słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych na 9 miesięcy (od października do czerwca).

 

VI. Minimalna kwota miesięcznego stypendium wynosi 84,40 zł, maksymalna 212 zł.

 

VII. O zasiłek szkolny ubiegać może się uczeń, który spełnia wymienione wyżej kryteria i jednocześnie znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu : śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, urodzenia dziecka, wydatków związanych z długotrwałą chorobą, utraty mienia znacznej wartości, innych, szczególnych okoliczności.

 

VIII. O zasiłek szkolny można ubiegać się w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia powyższego zdarzenia, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od stypendium szkolnego.

 

IX. Kwota zasiłku szkolnego wynosi do 530 zł.

 

X. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny wypłacane będą poprzez zwrot kosztów za zakupione towary i usługi.

 

XI. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przeznaczyć można na pokrycie kosztów m.in.:
1.zajęć edukacyjnych,
2.zajęć dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logopedycznych i innych,
3.dodatkowych zajęć typu: wyjazdy na wycieczki szkolne, obozy sportowe, wyjścia do kina, teatru itp.,
4.zajęć takich jak nauka języków obcych, zajęć komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
5.zakupu książek, podręczników, programów multimedialnych, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,
6.stroju sportowego, butów sportowych i innego wyposażenia,
które obowiązuje w szkole,
7.innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym,
8.pobierania nauki poza miejscem zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacza kolegium:
mieszkania w bursie, internacie, domu studenta, dojeżdżania środkami komunikacji zbiorowej, płacenia za posiłki w stołówce, innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych przez szkołę.

 

Podstawa prawna:
Uchwała nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

 

Uchwała nr XXV/77/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko


Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

 

●  Uchwała nr XLVI/71/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Giżycko z dnia 2 października 2014 r.

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok.115,
tel. 87 7424 130 
e-mail: mzosip@gizycko.pl
www.gizycko.pl  www.bip.gizycko.pl